132 kV Gilja-Seldal

Tiltakshaver
LYSE ELNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201106323
Status
Søknad
Dato
07.09.2018
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes, Gjesdal

NVE har mottatt søknad fra Lyse Elnett AS om ny 132 kV kraftledning mellom Gilja i Gjesdal kommune og Seldal i Sandnes kommune. Ledningen vil knytte Gilja vindkraftverk, som har fått endelig konsesjon, til kraftnettet.

NVE har også mottatt tilleggssøknad om nye traseer, riggplasser og bruk av adkomstveier.

Kraftledningen 132 kV Gilja-Seldal som Lyse Elnett nå søker om, har en annen trasé enn ledningen Lyse Elnett søkte om i 2011. De nye planene innebærer en 132 kV kraftledning fra Øvre Giljabrua langs vestsiden av Dirdalen. Lyse Elnett søker om tre ulike traséalternativer ved Ragsvatnet. På Seldalsheia planlegger Lyse Elnett å knytte nye ledningen til eksisterende 132 kV kraftledning Lyse–Tronsholen 2, som de samtidig søker om videre drift av. Planene berører Gjesdal og Sandnes kommuner.

Lyse Elnett har vurdert behovet for å fornye eksisterende kraftledningsnett og konkludert med at det vil være tilstrekkelig å reinvestere 50 kV-ledningene Maudal-Gilja-Oltedal i perioden 2025-2030. De søker nå kun om nettilknytningen av Gilja vindkraftverk, og ledningen bygges bare dersom vindkraftverket realiseres.

Fra Seldalsheia søker Lyse Elnett om konsesjon til fortsatt drift av eksisterende 132 kV kraftledning Lysebotn-Tronsholen 2, som skal rives på strekningen Lysebotn-Seldal, i henhold til NVEs innstilling om ny 420 kV ledning Lyse-Fagrafjell.

Gilja Vindkraftverks søknad om justert ledningstrasé for tilknytning av Gilja vindkraftverk behandles samtidig. Les mer om denne søknaden her: Gilja vindkraftverk

Lyse Elnett søker samtidig om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse, for det tilfelle at de ikke oppnår minnelige avtaler med alle berørte grunneiere og rettighetshavere. Relevant informasjon om hva ekspropriasjon innebærer kan du lese her: www.nve.no/grunneierinfo.