Haram vindkraftverk

Tiltakshaver
HARAM KRAFT AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200202714;200708130;201901315
Status
Konsesjon gitt
Dato
07.02.2019
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Haram
Søkt produksjon
224.40 GWh
Søkt effekt
66.00 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) fra Haram Kraft AS for bygging av Haram vindkraftverk. MTA og detaljplan skal være godkjent av NVE før anleggsstart, og planene er nå sendt på høring. Dokumentene er tilgjengelige til høyre på denne siden. NVE ber om eventuelle innspill til anleggets utforming og hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres innen 6. mai 2019

Detaljplan for vindkraftverket er en teknisk beskrivelse av hvordan anlegget skal utformes. Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen, skal dette beskrives til detaljplan.

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan Haram Kraft AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.

Planene skal være utarbeidet i kontakt med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere.

NVE gav Haram Kraft AS den 24.06.2008 tillatelse til å bygge Haram vindkraftverk. Vedtaket ble påklaget, og Olje- og energidepartementet (OED) stadfestet NVEs vedtak den 14.12.2009. NVE innvilget den 07.02.2019 Haram Kraft AS utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverket til 31.12.2021. NVE ga samme dag Haram Kraft AS tillatelse til bygging av kaianlegg sør for Håneset for ilandføring av turbinkomponenter til Haram vindkraftanlegg, og tillatelse til å bygge ny nettløsning bestående av et jord- og sjøkabelanlegg med 33 kV spenning fra vindkraftverket til Alvestad transformatorstasjon

NVEs saksbehandler for MTA- og detaljplan er Inger Helene W. Riddervold (ihw@nve.no / 22 95 94 37).