Haram vindkraftverk

Tiltakshaver
HARAM KRAFT AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200202714;200708130
Status
Høring
Dato
19.09.2018
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Haram
Søkt produksjon
224,40 GWh
Søkt effekt
66,00 MW

Høringsfrist: 19.10.2018

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

NVE mottok 13.09.18 søknad om konsesjon til bygging av kai og riggområde ved Håneset for ilandføring av vindmøller til Haram vindkraftverk.  Høringsfrist er satt til 19.10.18.

NVE mottok 20.8.2018 søknad om endret nettilknytning for vindkraftverket. Det søkes om en sjøkabel fra Haugvika til Håneset, og derfra jordkabel langs planlagt adkomstvei til koblingsstasjon i vindkraftverket. Dette vil erstatte dagens konsesjon med sjøkabel fra Haugvika til Austnes, jordkabel frem til endemast luftlinje og deretter luftlinje frem til vindkraftverket. Det søkes samtidig om ekspropriasjonstillatelse etter oreigningsloven for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene. Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse som innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Høringsfrist er satt til 24.09.2018.NVE ga 24.6.2008 Haram Kraft AS konsesjon for å bygge og drive Haram vindkraftverk. Vedtaket ble påklaget. Olje- og energidepartementet (OED) stadfestet  14.12.2009 NVEs vedtak, og konsesjon er derfor endelig.

Etter NVEs vurdering er fordelene ved en etablering av Haram vindkraftverk større enn ulempene. NVE har satt en rekke vilkår til konsesjonen, herunder at vindturbin nr. 8 ved fjellet Mannen skal tas ut av planene, utarbeidelse av miljøoppfølgingsprogram for fugl og krav om detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan.

 NVE ga 30.1.014 Haram Kraft AS utsatt frist for idriftsettelse av anlegget til 31.12.2020.