Konsesjonssak - NVE

Haram vindkraftverk

Tiltakshaver
HARAM KRAFT AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200202714;200708130;201901315
Status
Konsesjon gitt
Dato
07.02.2019
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Ålesund
Søkt produksjon
224.40 GWh
Søkt effekt
66.00 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 08.05.2020 sendt søknad om justert MTA/detaljplan for Haram vindkraftverk på høring. Søknaden finnes blant dokumentene til høyre på denne siden. Frist for å komme med uttalelse er 10.06.2020 (utsatt fra 29.05.2020). Søknaden er begrunnet med vilkår/føringer gitt i Olje- og energidepartementets (OED) sitt klagevedtak.

Oppdatering 20.05.2020: Oppdatert støyrapport finnes nå blant dokumentene til høyre på denne siden.

Oppdatering 26.05.2020: Høringsfristen er utsatt fra 29.05.2020 til 10.06.2020.

NVE har gitt konsesjon til Haram Kraft AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Haram vindkraftverk i Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 66 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE godkjente den 30.08.2019, detaljplan/MTA fra Haram Kraft AS for bygging av Haram vindkraftverk. Vi har også tillatt at konsesjonens varighet utvides fra 25 til 30 år, i tillegg til en utvidelse av planområdet med 2211 kvadratmeter ved Hestvollane (utvidelse av planområde har Haram Kraft valgt å trekke i forbindelse med klagebehandlingen). Vedtaket er gitt med flere vilkår som skal oppfylles.

Detaljplan for vindkraftverket er en teknisk beskrivelse av hvordan anlegget skal utformes. Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen, skal dette beskrives til detaljplan.

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan Haram Kraft AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.

NVE mottok 30 klager på vårt vedtak om å godkjenne MTA og detaljplan. Klagene ble oversendt til OED for endelig avgjørelse den 18.11.2019. Klagene ble avgjort av OED den 24.03.2020. OEDs sitt klagevedtak finnes blant dokumentene til høyre på denne siden.

NVE gav Haram Kraft AS den 24.06.2008 tillatelse til å bygge Haram vindkraftverk, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 14.12.2009. NVE innvilget den 07.02.2019 Haram Kraft AS utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverket til 31.12.2021. NVE ga samme dag Haram Kraft AS tillatelse til bygging av kaianlegg sør for Håneset for ilandføring av turbinkomponenter til Haram vindkraftanlegg, og tillatelse til å bygge ny nettløsning bestående av et jord- og sjøkabelanlegg med 33 kV spenning fra vindkraftverket til Alvestad transformatorstasjon

NVEs saksbehandler for MTA- og detaljplan er Vebjørn Schiager (vesc@nve.no / 22 95 98 36).

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=