Konsesjonssak - NVE

Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk

Tiltakshaver
RWE WIND NORWAY, BRANCH OF RWE WIND NORWAY AB
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201203842;201912150
Status
Høring
Dato
25.05.2020
Fylke
Agder
Kommune
Birkenes
Søkt produksjon
289.00 GWh
Søkt effekt
85.00 MW

Høringsfrist: 06.07.2020

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Følgende søknader og planer er nå på høring:

  • Søknad om konsesjonspliktige endringer for vindkraftverket (fra RWE)
  • Detaljplan/MTA for vindkraftverket (fra RWE)
  • Søknad om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse (fra RWE)
  • Søknad om konsesjon for Bjelkeberg koblingstasjon (fra AEN). Denne søknaden finnes her.

RWE søker om å øke installert effekt fra 85 MW til 97,6 MW, i tillegg til utsatt frist for idriftsettelse og forlenget driftstid. De søker også om endret løsning for adkomst til vindkraftverket, og en mindre justering av planområdet.

Detaljplanen for vindkraftverket er en teknisk beskrivelse av hvordan anlegget skal bygges. Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsesjonssøknaden, skal dette beskrives i detaljplan. 

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal konkretisere hvordan RWE skal bygge og drive anlegget, slik at miljø- og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.

Planene skal være utarbeidet i kontakt med kommunen, grunneiere og andre rettighetshavere.

I vedtak av 08.12.2017 ga NVE konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til E.ON Wind Norway (senere RWE) for bygging og drift av Oddeheia Bjelkeberget vindkraftverk, med tilhørende nettilknytning i Birkenes kommune, Aust-Agder fylke. Konsesjon ga tillatelse til å bygge et vindkraftverk med en samlet installert effekt på inntil 85 MW, nettilknytning med en ca. 2km lang kraftledning mellom planområdene og felles transformatorstasjon i planområdet på Bjelkeberget, og en nettilknytning til eksisterende 132 kV Brekke-Senumstad.

NVEs vedtak ble påklaget av flere parter. I vedtak av 20.12.2018 ga Olje- og energidepartementet (OED) endelig konsesjon i tråd med NVEs vedtak, men med endret støy- og skyggekastvilkår. Ny konsesjon med reviderte vilkår i tråd med OEDs vedtak, ble meddelt konsesjonær den 15.01.2019.

NVEs saksbehandler av MTA- og detaljplan er Mikkel Kvasnes (mikv@nve.no).


Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt detaljplan og miljø- transport og anleggsplan (MTA) fra RWE for bygging av Oddeheia Bjelkeberget vindkraftverk. Vi har også mottatt søknad om endring av gjeldende anleggskonsesjon for vindkraftverket, nettilknytning, i tillegg til søknad om ekspropriasjonstillatelse.

MTA og detaljplan skal være godkjent av NVE før anleggstart. Søknadene og planene er nå sendt på høring. Dokumentene er tilgjengelig til høyre på denne siden. NVE ber om at eventuelle innspill til anleggets utforming, og hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres innen 05.07.2020.