Dalsbotnfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
ZEPHYR AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201102476
Status
Klage oversendt OED
Dato
21.09.2018
Fylke
Vestland
Kommune
Gulen
Søkt produksjon
510.00 GWh
Søkt effekt
150.00 MW

NVE meddelte Zephyr AS den 30.09.2013 konsesjon til å bygge og drive Dalsbotnfjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. Vedtaket er påklaget, og ble 21.09.2018 oversendt til Olje- og energidepartementet for endelig behandling. NVE har samtidig sendt over klagene i saken om ny 132 kV kraftledning fra Dalsbotnfjellet - Frøyset transformatorstasjon.

I konsesjonen la NVE vekt på at det er gode vindforhold i planområdet. De største virkningene for Dalsbotnfjellet vindkraftverk er knyttet til visuelle virkninger for landskap, nærliggende bosetning, naturmangfold, friluftsliv og inngrepsfrie naturområder (INON). NVE valgte å avgrense utbyggingsomfanget av Dalsbotnfjellet vindkraftverk ved å ta ut elleve turbiner i den sørlige delen av planområdet. NVE vurderte de samlede fordelene ved anlegget til å være større enn ulempene tiltaket medfører. NVE viser til tidligere vurderinger i notatet Bakgrunn for vedtak.

Vedtaket er påklaget og er sendt over til Olje- og energidepartementet for endelig behandling. NVE viser til kraftledningssaken her: 132 kV Dalsbotnfjellet-Frøyset