Tysvær vindkraftverk

Tiltakshaver
TYSVÆR VINDPARK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200301939;200700493;200706048;201306466;201605117
Status
Konsesjon gitt
Dato
24.09.2015
Fylke
Rogaland
Kommune
Tysvær
Søkt produksjon
160.82 GWh
Søkt effekt
47.30 MW

NVE har meddelt konsesjon til Tysvær vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland. Gjeldende anleggskonsesjon er datert 24.09.2015.

NVE ga 20.12.2006 Tysvær Vindpark AS konsesjon til å bygge og drive Tysvær vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. Det ble gitt konsesjon til et anlegg med samlet installert effekt inntil 39 MW, og til en ca. 10 km lang 66 kV kraftledning fra Herdal til Kloving sekundærstasjon. Vindkraftverket er lokalisert på Ørvikfjellet, Gudbrandsfjellet og Litlafjellet.

NVEs vedtak ble stadfestet etter klagebehandling i Olje- og energidepartementet 24.06.2008.

Konsesjonsvilkårene har senere blitt endret i samsvar med oppdatert praksis. Det vises til oppdatert anleggskonsesjon av 24.09.2015. Med bakgrunn i søknad fra tiltakshaver, har NVE i brev av 11.11.2015 endret frist for idriftsettelse og varighet for konsesjonen til henholdsvis 31.12.2020 og 01.01.2045. NVE påpeker at konsesjonsgitt transformatorytelse ved en feiltagelse ble satt til 40 MVA. Denne er rettet til 45 MVA i brev av 28.06.2016.

Olje- og energidepartementet har vedtatt statlig reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for Tysvær vindkraftverk 12.06.2009.

18.10.2019 NVE har i en periode hatt alle høringsuttalelser liggende ute på denne siden. Disse er nå tatt bort, ettersom mengder filer gjorde det ble vanskelig å finne relevante dokumenter for de som ønsket det. Alle merknader er tilgjengelig på vår innsynsordning.