Tysvær vindkraftverk

Tiltakshaver
TYSVÆR VINDPARK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200301939;200700493;200706048;201306466;201605117
Status
Høring
Dato
28.05.2019
Fylke
Rogaland
Kommune
Tysvær
Søkt produksjon
160.82 GWh
Søkt effekt
47.30 MW

Høringsfrist: 01.10.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok 16.05.2019 søknad om endring av konsesjon og reguleringsplan for Tysvær vindkraftverk. Samme dag mottok vi også søknad om endret Miljø- transport og anleggsplan (MTA) for nettilknytning til Kloving transformatorstasjon. NVE mottok 07.05.2019 søknad om utvidet frist for idriftsettelse fra 31.12.2020 til 31.12.2021.

Tysvær Vindpark AS søker nå om økt installert effekt fra 39 til 47.3 MW, Basert på vindturbiner med lengre vinger enn det som er lagt til grunn tidligere. Total høyde er som tidligere. Videre søkes planområdet utvidet som følge av endret sveipeareal og endrede planer for veier i anlegget. Nettilknytningen til anlegget planlegges oppgradert fra 66 til 132 kV, for å harmonisere med netteier øvrige anlegg i regionen. Dette gir noe endrede virkninger sammenlignet med tidligere konsesjonsgitte løsning. Videre søkes det om økt transformatorytelse fra 45 til 52 MVA. Søknaden om ett års utvidet frist for idriftsettelse begrunnes med behov for noe mer tid, etter salg av prosjektet og i forbindelse med sluttforhandlinger med leverandører i prosjektet.

Dokumentene på høring er gitt innledende siffer 001 - 008

NVE har i samråd med tiltakshaver kommet til at fristen for høringsuttalelser utvides fra 21.06.2019 til 01.09.2019. Tysvær kommune, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland har frist for merknader satt til 01.10.2019.


Tysvær Vindpark AS har i epost av 09.08.2019 fremlagt en revidert støyberegning for tiltaket, i tråd med NVEs krav i epost av 28.05.2019. Den reviderte støyberegningen er lagt ut på NVEs nettsted for saken, merket med dokument 001.


Vedlegg om naturmangfold er av offentlighetsårsaker fjernet fra høringen. Høringsuttalelser frem til 01.09.2019 er lagt ut på dette nettstedet, dokument 008 - 093. Disse dokumentene vil kun ligge ute en begrenset tidsperiode.


NVE har meddelt konsesjon til Tysvær vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland. Gjeldende anleggskonsesjon er datert 24.09.2015.

NVE ga 20.12.2006 Tysvær Vindpark AS konsesjon til å bygge og drive Tysvær vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. Det ble gitt konsesjon til et anlegg med samlet installert effekt inntil 39 MW, og til en ca. 10 km lang 66 kV kraftledning fra Herdal til Kloving sekundærstasjon. Vindkraftverket er lokalisert på Ørvikfjellet, Gudbrandsfjellet og Litlafjellet.

NVEs vedtak ble stadfestet etter klagebehandling i Olje- og energidepartementet 24.06.2008.

Konsesjonsvilkårene har senere blitt endret i samsvar med oppdatert praksis. Det vises til oppdatert anleggskonsesjon av 24.09.2015. Med bakgrunn i søknad fra tiltakshaver, har NVE i brev av 11.11.2015 endret frist for idriftsettelse og varighet for konsesjonen til henholdsvis 31.12.2020 og 01.01.2045. NVE påpeker at konsesjonsgitt transformatorytelse ved en feiltagelse ble satt til 40 MVA. Denne er rettet til 45 MVA i brev av 28.06.2016.

Olje- og energidepartementet har vedtatt statlig reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for Tysvær vindkraftverk 12.06.2009.