Trinn 6 - Oppfølging av innvilget konsesjon - NVE

Før tiltakshaver kan starte byggingen må NVE ved Miljøtilsynet godkjenne miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan for prosjektet. Mer informasjon om dette finnes her.

NVE fører tilsyn under utbygging og drift av vindkraftverk som blant annet sikrer at området settes i stand når byggearbeidet er avsluttet. Det er et standardvilkår i alle konsesjoner til vindkraft at når konsesjonsperioden er over, skal området tilbakeføres til naturens opprinnelige tilstand så langt dette er mulig. I Norge blir konsesjoner til vindkraft gitt med 25 til 30 års varighet. Nedlegging er derfor ikke en problemstilling nå, for ingen norske vindkraftverk har kommet til denne fasen ennå.

Det følger av energilovforskriften at anlegg ikke kan nedlegges uten tillatelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat. I en slik tillatelse vil det bli stilt krav om en plan som godkjennes av NVE for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt. Dette vil bli fulgt opp ved tilsyn.

Det er i konsesjonene satt vilkår om at konsesjonær innen utgangen av det 12. driftsåret for anlegget skal oversende NVE et konkret forslag til garantistillelse som sikrer kostnadsdekning for fjerning av vindturbinene og tilbakeføring av området som sikkerhet for at NVEs krav til nedleggelse blir ivaretatt. De tidligst idriftsatte anleggene har kommet så langt i driftsperioden at dette er aktuelt, og NVE vil følge opp dette.

 

Tilbake til trinn 5 - Klagebehandling

 

Foto: NVE

Foto: NVE