Trinn 1 - Melding - NVE

Alle vannkraftsaker med produksjon over 40 GWh skal ha melding etter forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.

Det er ikke krav om melding for mindre tiltak. Disse kan starte direkte på trinn 3 - Søknad.

Hovedformålet med meldingsfasen er å fastsette et konsekvensutredningsprogram (KU-program). Denne gir nærmere føringer for hvilke fagtemaer som skal utredes i forbindelse med den aktuelle søknaden.

"Rettleiar 3/2010" (del III) gir nærmere føringer for hvordan en melding bør bygges opp og hva den bør inneholde. Her finner du også en standardtekst til et KU-program som vi ønsker at tiltakshaver skal ta utgangspunkt i og følge så langt det er relevant. Teksten kan tilpasses det enkelte prosjekt. Teksten kan lastes ned fra nederst på siden, i MS Word format og i Open Document Format (lagres før åpning).

NVE sender meldingen, med tiltakshavers forslag til KU-program, på høring. Høringsfristen er seks uker, og NVE arrangerer et folkemøte i forbindelse med høringen.

Tiltakshaver bør utarbeide en informasjonsbrosjyre om prosjektet som et vedlegg til meldingen som sendes på høring. I tillegg sender tiltakshaveren brosjyren til innbyggerne lokalt.

Last ned

Veileder i konsesjonsbehandling: Rettleiar 3/2010: Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker

Standardtekst for KU-program:
Bokmål:   MS Word-format   ODF-format
Nynorsk:   MS-Word-format   ODF-format