Saksgang for større kraftutbygging - NVE

Trinn 1 - Melding

Alle vannkraftsaker med produksjon over 40 GWh skal ha melding etter forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.

Trenger søknaden en melding?

Trinn 2 - Konsekvensutredning (KU)

Etter høringen av meldingen fastsetter NVE et endelig konsekvensutredningsprogram (KU-program).

Trinn 3 - Søknad

Etter at KU er ferdig og tiltakshaver har besluttet å gå videre med planene, sendes søknad og fagutredninger til NVE.

Trinn 4 - Innstilling til OED

NVE skriver en innstilling som oversendes OED for videre behandling.

Trinn 5 - Vedtak

OED oversender vedtaket til søker og kopi til NVE. Det er NVE som har ansvar for videre oppfølging av detaljplanlegging, utbygging og drift.

Trinn 6 - Oppfølging av konsesjon

NVEs Miljøtilsyn fører tilsyn med de miljømessige forholdene ved tiltaket.