Grunneierinformasjon - NVE

Her finner du relevant informasjon om hva ekspropriasjon og forhåndstiltredelse innebærer, hvordan du kan bli påvirket av ekspropriasjon, og hvilke rettigheter du har. 

Hva er ekspropriasjon?

Etter oreigningslova (ekspropriasjonsloven) kan NVE gi ekspropriasjonstillatelse til selskap for nødvendig grunn og rettigheter til å bygge og drive kraftledninger, transformatorstasjoner og andre elektriske anlegg. Ekspropriasjon innebærer for deg som grunneier at du kan måtte avgi grunn eller bruksrett til deler av din eiendom, uten at du selv ønsker å inngå avtale om det. Økonomisk kompensasjon fastsettes gjennom rettslig skjønn, og kompensasjonen skal gjenspeile det økonomiske tapet for deg som grunneier.

Dersom ekspropriasjonstillatelsen ikke er tatt i bruk, dvs. at skjønn ikke er krevd av den som har fått ekspropriasjonstillatelsen innen et år fra endelig vedtak, faller tillatelsen bort. Denne fristen kan ikke forlenges, men nettselskapet kan søke NVE om ny ekspropriasjonstillatelse.

I de tilfellene hvor NVE gir tillatelse til forhåndstiltredelse (se nærmere om dette nedenfor), kan grunneier/rettighetshaver kreve forskudd på ekspropriasjonserstatningen. Dersom grunneier krever slikt forskudd, og partene ikke blir enige om størrelsen på forskuddet, vil NVE kunne fastsette det etter anmodning.

Hvorfor søkes det om ekspropriasjon?

For å bygge og drive en kraftledning, en transformatorstasjon eller tilsvarende elektriske anlegg, må nettselskapet, i tillegg til konsesjon fra NVE, skaffe seg rettigheter til inngrep i berørte eiendommer. Dette kan skje gjennom minnelig avtaler eller ved ekspropriasjon. Det er vanlig at nettselskapene søker om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse etter oreigningslova samtidig som de søker om anleggskonsesjon for kraftledninger etter energiloven. Grunnen til at det gjøres samtidig er for å forenkle prosessene, da søknadene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse retter seg mot de samme partene og i stor grad bygger på de samme vurderingene.

Nettselskap som har behov for grunn eller rettigheter og som søker ekspropriasjon, skal forsøke å oppnå minnelige avtaler med berørte grunneiere, dvs. at dere blir enige om overføring av eiendoms- og bruksrett mot en avtalt økonomisk kompensasjon. NVE krever ikke at det skal være gjort forsøk på å inngå minnelige avtaler før det søkes om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse, eller før vi fatter vedtak. Grunnen til dette er at det først må avgjøres om det skal gis konsesjon, hvor anlegget skal ligge og dermed hvilke grunneiere som faktisk blir direkte berørt. En tillatelse til ekspropriasjon omfatter normalt alle grunneiere og rettighetshavere som berøres av anlegget som gis konsesjon, men det forutsettes at en ekspropriasjonstillatelse kun benyttes for de tilfeller der utbygger og grunneier ikke blir enige om minnelig avtale.

Hvilke rettigheter har du som grunneier?

Rett til å uttale deg til søknaden og få innsyn i sakens dokumenter

Når et selskap søker om ekspropriasjon av grunn eller rettigheter på din eiendom, har du krav på å bli forelagt søknaden og til å kunne uttale deg. Herunder har du etter forvaltningsloven rett til å se sakens dokumenter. Det er NVEs ansvar å sørge for at du får ekspropriasjonssøknaden på høring, og for å sette en frist for å gi uttalelse. I praksis håndteres dette ofte ved at den som søker om ekspropriasjon, videresender informasjonen fra NVE. Ta kontakt med saksbehandler i NVE hvis du ønsker innsyn i saksdokumenter som ikke er tilgjengelige på våre nettsider.

Rett til å få påvist hvordan din eiendom blir berørt

Søknaden om ekspropriasjonstillatelse skal inneholde en oversikt over eiendommer som blir berørt og vise på kart hvordan de blir berørt. Dersom søknaden ikke gir tilstrekkelige detaljerer om hvordan inngrepet berører eiendom, har du krav på å få det beskrevet eller påvist. Du kan kontakte søker for å få nødvendig informasjon. Mange nettselskaper har en egen grunneierkontakt, som du kan be om å få snakke med.

Rett til dekking av utgifter til nødvendig juridisk bistand

Som grunneier eller rettighetshaver har du rett til å få dekket juridisk bistand som er nødvendig for å ivareta dine interesser, jf. oreigningslova § 15. Hva som kan anses å være nødvendig bistand vil variere fra sak til sak. Utgifter knyttet til konsesjonssaken, herunder juridisk bistand til utarbeidelse av høringsuttalelser og annen kontakt med NVE, inngår imidlertid ikke i det du har krav på å få dekket av søker.

NVE anbefaler at du først kontakter søker for å få klarhet i hvilken praksis de har for dekning av juridisk bistand. Blant annet kan det kreves, for å få tilkjent dekning, at grunneiere går sammen om en felles advokat for å ivareta likeartede interesser, jf. skjønnsprosessloven § 54. Du kan inngå avtale med søker om utgiftsdekning.

Hvis du ikke blir enig med søker, vil spørsmålet om hvilke sakskostnader du kan få dekket avgjøres av skjønnsretten, eller av Justisdepartementet dersom det ikke blir avholdt skjønn. Hvis du bruker juridisk bistand ut over det søker sier seg villig til å dekke, er det altså en risiko for at du ikke får dekket alle utgiftene. NVE kjenner til at advokatfirmaer på eget initiativ tilbyr seg å yte juridisk bistand i ekspropriasjonssaker. Om du velger å ta imot et slikt tilbud, er det verdt å merke seg de begrensningene i kostnadsdekningen som er omtalt over.

Dersom det tar lang tid før skjønnsbehandling av ekspropriasjonssaken, kan du kreve forskuddsdekning av nødvendige utgifter. NVE kan fatte vedtak om forskuddsdekning. Dersom det utbetales forskudd, vil dette komme til fratrekk i den endelige fastsettelsen av utgiftsdekning ved skjønnet. NVE er ikke involvert i skjønnsprosessen.

Rett til å klage på vedtak om ekspropriasjon

Dersom du som grunneier er direkte berørt av et vedtak fra NVE om tillatelse til ekspropriasjon, har du rett til å klage på vedtaket. En klage skal adresseres til Olje- og energidepartementet, men sendes til NVE. En klage må fremmes innen tre uker fra du har mottatt orientering om vedtaket, og klagen må inneholde opplysninger om hvem du er, hvilket vedtak du klager på og hvilken endring du ønsker. Du bør også si hvorfor du klager.

Hvilke konsekvenser får søknad om ekspropriasjonstillatelse for deg som grunneier?

Etter at du er gjort kjent med en ekspropriasjonssøknad, kan du ikke gjøre inngrep eller endringer på eiendommen din som kan hindre, vanskeliggjøre eller øke kostnadene med ekspropriasjonsinngrepet det er søkt om. Ta kontakt med søker for å avklare hva du kan foreta deg på eiendommen.

Hva er forhåndstiltredelse?

Forhåndstiltredelse betyr at nettselskapet kan iverksette ekspropriasjonsinngrepet før det foreligger rettskraftig skjønn, altså før skjønnsretten har behandlet erstatningsspørsmålet. Det er vanlig at nettselskapet søker om forhåndstiltredelse samtidig som det søkes om ekspropriasjonstillatelse, og du må derfor uttale deg til begge søknadene samtidig. Tillatelse til forhåndstiltredelse gis normalt ikke før søker har fremmet krav om skjønn i ekspropriasjonssaken. Det vil si at det vanligvis ikke skjer samtidig med vedtak om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse, men etter at det foreligger endelig vedtak om konsesjon og ekspropriasjon.