Oppgradering Aurland 1 stasjon

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett, Andre energianlegg
Saksnummer
202105095;202222144
Status
Konsesjon gitt
Dato
11.11.2022
Fylke
Vestland
Kommune
Aurland

NVE har 11.11.2022 gjeve Statnett SF konsesjon til oppgradering og utviding av Aurland 1 koplingsstasjon i Aurland kommune.  Aurland 1 stasjon er ein koplingsstasjon for Aurland 1 kraftverk og transmisjonsnettet sørover og nordover.
Grunna anlegga sin alder og tilstand, og for å kunne spenningsoppgradere leidningen 420 kV Aurland–Sogndal, er det naudsynt å oppgradere stasjonen.

Grunna anlegga sin alder og tilstand, og for å kunne spenningsoppgradere leidningen 420 kV Aurland–Sogndal, er det naudsynt å oppgradere stasjonen. Statnett har fått  å utvide stasjonsarealet med om lag 11 000 m2 vestover og nordover. Dei skal byggje eit nytt 420 kV koplingsanlegg og eit nytt kontrollbygg og garasje/lager. Vdare skal dei mellom anna etablere ein flaumvoll vest for stasjonen, rassikring og tilkomstvegar.