Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

47 (132) kV Brødløs-Stangeberget og Stangeberget-Strupe

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202002115
Status
Konsesjon gitt
Dato
20.11.2020
Fylke
Viken
Kommune
Halden

NVE har den 20.11.2020 gitt  Elvia AS (tidligere Hafslund Nett) konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for bygging av en ca. 1,6 km lang jordkabel mellom Brødløs og Stangeberget transformatorstasjoner, og en ca. 2,2 km lang jordkabel mellom Stangeberget og Strupe transformatorstasjoner. 

Kablene skal erstatte to eksisterende kabler mellom Brødløs og Staneberget. NVE har også gitt tillatelse til at deler av de eksisterende kablene kan bli liggende i bakken etter at de er tatt ut av drift. 

Begrunnelsen for vedtaket er at de eksisterende jordkablene mellom Brødløs og Stangeberget er gamle, og det er derfor nødvendig med nye jordkabler for å sikre forsyningen.

Langs traseen er det registrert flere forekomster av den utvalgte naturtypen hule eiker, og det er en risiko for skade på trærne i anleggsfasen. NVE vurderer at imidlertid Elvia har lagt frem konsekvensreduserende tiltak som i stor grad vil bidra til å begrense risikoen. Vi har satt vilkår om at Elvia skal utarbeide en detaljert plan for anleggsarbeidet, og vi har satt vilkår om at arborist skal være til stede under anleggsarbeidet.