Kvenndalsfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
FOSEN VIND DA
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200402235;200801169;201307850;201600802
Status
Konsesjon gitt
Dato
11.04.2018
Fylke
Trøndelag
Kommune
Åfjord
Søkt produksjon
401,20 GWh
Søkt effekt
118,00 MW

Anleggsarbeidene startet opp i 2018. Vindkraftverket er planlagt idriftsatt i løpet av 2020.

NVE har gitt konsesjon til Fosen Vind AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Kvenndalsfjellet vindkraftverk i Åfjord kommune, Trøndelag fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 118 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon til Kvenndalsfjellet vindkraftverk 07.06.2010, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 26.08.2013. Detalj-, miljø-, transport- og anleggsplan ble godkjent 17.04.2018. Endringer i MTA- og detaljplan ble godkjent 30.07.2018.

Vindkraftverket er lokalisert i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag. Nettilknytning av vindkraftverket skjer via en cirka 1,6 kilometer lang jordkabel til den konsesjonsgitte kraftledningen fra Harbakfjellet vindkraftverk til Hubakken transformatorstasjon. Behandlingen av søknaden ble samordnet med flere andre vindkraft- og kraftledningsprosjekter på Fosen og i Namdalen (se faktaark i menyen til høyre).

NVE ga 26.6.2017 konsesjon for endret adkomstvei og plassering av servicebygg. NVE ga 11.4.2018 konsesjon for å øke installert effekt fra 100,8 MW til 118 MW.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=