Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Kvenndalsfjellet vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
FOSEN VIND DA
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200402235;200801169;201307850;201600802
Status
Konsesjon gitt
Dato
11.04.2018
Fylke
Trøndelag
Kommune
Åfjord
Søkt produksjon
401,20 GWh
Søkt effekt
118,00 MW

Anleggsarbeidene startet opp i 2018. Vindkraftverket er planlagt idriftsatt i løpet av 2020.

NVE har gitt konsesjon til Fosen Vind AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Kvenndalsfjellet vindkraftverk i Åfjord kommune, Trøndelag fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 118 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon til Kvenndalsfjellet vindkraftverk 07.06.2010, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 26.08.2013. Detalj-, miljø-, transport- og anleggsplan ble godkjent 17.04.2018. Endringer i MTA- og detaljplan ble godkjent 30.07.2018.

Vindkraftverket er lokalisert i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag. Nettilknytning av vindkraftverket skjer via en cirka 1,6 kilometer lang jordkabel til den konsesjonsgitte kraftledningen fra Harbakfjellet vindkraftverk til Hubakken transformatorstasjon. Behandlingen av søknaden ble samordnet med flere andre vindkraft- og kraftledningsprosjekter på Fosen og i Namdalen (se faktaark i menyen til høyre).

NVE ga 26.6.2017 konsesjon for endret adkomstvei og plassering av servicebygg. NVE ga 11.4.2018 konsesjon for å øke installert effekt fra 100,8 MW til 118 MW.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=