Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Guleslettene

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
GULESLETTENE VINDKRAFT AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200704834;201701563
Status
Konsesjon gitt
Dato
02.02.2017
Fylke
Vestland
Kommune
Kinn, Bremanger
Søkt produksjon
671,16 GWh
Søkt effekt
197,40 MW

Vindkraftverket er under bygging. Det er planlagt idriftsatt høsten 2020.

NVE har gitt konsesjon til Guleslettene Vindkraft AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Guleslettene vindkraftverk i Kinn og Bremanger kommune, Vestland fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 197,40 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon. 

I henhold til anleggskonsesjonen post 12 og 13 skal det utarbeides en detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA), som skal godkjennes av NVE før anleggsstart. NVE mottok detaljplan og MTA for Guleslettene vindkraftverk 23.03.2018. NVE godkjente planene i vedtak av 24.06.2018. Vedtaket ble påklaget og oversendt OED for endelig avgjørelse. I vedtak av 15.11.2019 stadfester OED NVEs vedtak. 

Guleslettene vindkraft AS søkte i 27.05.2017 om å øke installert effekt i vindkraftverket til 195 MW. NVE ga tillatelse til økt installert effekt 15.06.2017. Tiltakshaver har i brev av 22.08.2017 søkt om tillatelse til å bygge en ny 4,2 km lang adkomstvei fra Sørgulen til planområdet. NVE ga tillatelse til ny adkomstvei i vedtak av 23.03.2018. NVE har i vedtak av 24.06.2018 gitt tillatelse til økt installert effekt inntil 197,40 MW.

NVE har i konsesjonsvedtaket lagt vekt på at det er gode vindforhold i planområdet, og at Guleslettene vindkraftverk vil bidra til at forpliktelsene knyttet til Norges fornybarmål kan oppfylles. De viktigste virkningene av Guleslettene vindkraftverk knyttes til friluftsliv, landskap, INON og trekkende fugl. Guleslettene vindkraftverk vil etter NVEs vurdering gi akseptable virkninger for miljø og samfunn sett i sammenheng med produksjon av en betydelig mengde fornybar kraft.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=