Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

420 kV kraftledning Skaidi-Hammerfest

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
200702890
Status
Søknad
Dato
05.02.2021
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Hammerfest

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har blitt bedt av Olje- og energidepartementet om å gjenoppta konsesjonsprosessen for ny 420 kV kraftledning fra Skaidi til Hammerfest. I den forbindelse har Statnett søkt om enkelte endringer i prosjektet. Kraftledningen befinner seg i sin helhet i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke.

Høringsfristen er satt til 14. mai.


NVE gav statnett konsesjon til å bygge og drive ny 420 kV kraftledning fra Balsfjord til Hammerfest i 2012. Konsesjonen ble påklaget til Olje- og energidepartementet (OED). OED gav i 2015 Statnett konsesjon til å bygge ledningen frem til Skaidi, men har avventet å behandle klagen for ledningen mellom Skaidi og Hammerfest da det var uklart hvorvidt petroleumsnæringen ville utvikles i Hammerfest slik at det ville være behov for ledningen på denne strekningen. Med bakgrunn i Equinors planer om utvidelser på Melkøya har OED nå bedt NVE om å vurdere ledningen mellom Skaidi og Hammerfest på nytt. Da det har gått lang tid siden konsekvensutredningene ble utarbeidet, har Statnett nå oppdatert disse. Statnett har også søkt om enkelte endringer i prosjektet. De største endringene omfatter nye løsninger i Skaidi og Hyggevann transformatorstasjoner, samt en omlegging av ledningstraseen i Kvalsunddalen.

Statnett har søker om konsesjon i medhold av energiloven. Konsekvensutredningen er utarbeidet i medhold av reglene i plan- og bygningslovens kap. 14 med forskrifter, og utredningsprogram fastsatt av NVE.

Statnett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo

Offentlig informasjonsmøte

NVE holdt digitalt offentlig møte den 19. april 2021 kl 19.00.