Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Knarvik transformatorstasjon

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
BKK NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202007926
Status
Konsesjon gitt
Dato
31.08.2021
Fylke
Vestland
Kommune
Alver

NVE har gjeve BKK Nett løyve til å byggje og drive ein ny transformatorstasjon i Knarvik i Alver kommune, Vestland fylke. 

BKK Nett får løyve til å byggje ein ny 132/22 kV transformatorstasjon med tilkomstveg og innsløyfing av eksisterande leidningar ved Lonena i Knarvik. NVE meiner det er naudsynt å byggje den nye stasjonen i området for å styrke kapasiteten i kraftnettet og forsyningstryggleiken i området Frekhaug-Flatøy-Knarvik. Dei samla fordelane med stasjonen er etter NVE si vurdering stor samanlikna med dei samla ulempane for nærmiljøet.

NVE har i konsesjonen sett vilkår om at BKK Nett skal utarbeide ein miljø-, transport- og anleggsplan, der dei mellom anna skal omtale korleis de skal gjennomføre anleggsarbeid og istandsetting, og dessuten beskrive farge- og materialval på stasjonen si fasade. Planen skal godkjennast av NVE før BKK Nett kan sette i gang anleggsarbeida.