Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Tellenes vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
TELLENES VINDPARK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200501364;200501452;200701670;200706396;201501218
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.07.2016
Fylke
Rogaland
Kommune
Sokndal, Lund
Søkt produksjon
680,00 GWh
Søkt effekt
200,00 MW

Anleggsarbeidet startet opp i juli 2016, og vindkraftverket ble satt i drift i 2017.

NVE har gitt konsesjon til Tellenes Vindpark DA i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Tellenes vindkraftverk i Sokndal og Lund kommuner, Rogaland fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 50 vindturbiner med en total installert effekt på 200 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Tellenes vindkraftverk 05.11.2012, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 27.03.2014. Detalj-, miljø-, transport- og anleggsplan ble godkjent i oktober 2015.

Tellenes vindkraftverk er en sammenslåing av opprinnelige Tellenes vindkraftverk og Helleheia vindkraftverk.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=

Zephyr AS søkte på vegne Tellenes Vindpark AS om forlenget anleggskonsesjon fra 25 til 30 år den 12.03.2020. I en e-post av 09.12.2020 bad tiltakshaver NVE om å stille søknaden i bero.