Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Friestad vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
SOLVIND PROSJEKT AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200502587;200703569;201901050
Status
Konsesjon gitt
Dato
11.05.2010
Fylke
Rogaland
Kommune
Søkt produksjon
8,16 GWh
Søkt effekt
2,40 MW

NVE har gitt konsesjon til Solvind Prosjekt AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Friestad vindkraftverk i Hå kommune, Rogaland fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 2,40  MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon til Friestad vindkraftverk 11.05.2010, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 12.11.2012.

NVE ga 26.09.2013 Solvind Prosjekt AS tillatelse til endret nettilknytning for Friestad vindkraftverk. Nettilknytningen for Friestad vindkraftverk var opprinnelig planlagt å gå via en 2,1 km lang 22 kV jordkabel til Jæren Everks transformatorstasjon nr 19 Stokkeland. Som følge av utvidelse av landbruksarealer i området og oppgradering av distribusjonsnettet i området, søkte Solvind Prosjekt AS om endret nettilknytning for vindkraftverket til den planlagte transformatorstasjonen NS 1122 ved Haugland.

NVE ga den 11.08.2015 konsesjonær utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2019 og forlengelse av konsesjonens varighet til 31.12.2044. OED ga den 13.12.2019 gitt Solvind Prosjekt AS ytterligere utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2021 og forlenget varigheten på konsesjonen til 31.12.2046.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=