Gilja vindkraftverk

Tiltakshaver
GILJA VINDKRAFTVERK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200503518;200802265
Status
Konsesjon gitt
Dato
10.10.2017
Fylke
Rogaland
Kommune
Gjesdal
Søkt produksjon
544,00 GWh
Søkt effekt
160,00 MW

NVE gav konsesjon til Gilja vindkraftverk i Gjesdal kommune i 2014, konsesjonen er nå bortfalt. 

NVE meddelte konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Gilja vindkraftverk 26.06.2013, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 13.06.2016. NVE ga 11.1.2019 konsesjon for en mindre justering av 132 kV-ledningen etter ønske fra berørte grunneiere.

Gilja vindkraftverk AS søkte 15.6.2018 om konsesjon for å øke den installerte effekten i vindkraftverket til 190 MW. Senere ble søknaden endret til å søke om å øke til 160 MW. I brev av 11.1.2019 stilte NVE søknaden om å øke installert effekt i Gilja vindkraftverk og søknaden om å bygge Sandnes vindkraftverk i bero inntil videre pga. manglende nettkapasitet. 

Gilja vindkraftverk sendte 28.3.2019 inn revidert søknad om å øke den installerte effekten i Gilja vindkraftverk til 160 MW. NVE ba i brev 24.6.2019 om mer informasjon for å kunne ta søknaden til behandling. NVE informerte om at søknaden om økt installert effekt ikke vil tas til behandling før det er sendt inn dokumentasjon på hva de omsøkte endringene vil kunne innebære og hvilke virkninger de har. Når NVE har mottatt den etterspurte dokumentasjonen vil søknaden bli sendt på offentlig høring.

Gilja vindkraftverk søkte 30.10.2019 om utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverket fra 31.12.2021 til 31.12.2023. I henhold til praksis for ikke å gi frist for idriftsettelse av landbasert vindkraft ut over 31.12.2021 avslo NVE søknaden i vedtak av 3.12.2019. NVEs vedtak ble påklaget av Gilja vindkraftverk. NVE oversendte 21.4.2020 klagen til behandling i Olje- og energidepartementet, som stadfestet NVEs vedtak 27.8.2021.

Gilja vindkraftverk ble ikke satt i drift innen fristen for idriftsettelse. NVE informerte i brev av 03.07.2022 at konsesjonen hadde bortfalt. 

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=