Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Skorveheia vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
Norsk Vind Skorveheia AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200503062;200802252;201904895
Status
Konsesjon gitt
Dato
09.03.2016
Fylke
Agder
Kommune
Flekkefjord
Søkt produksjon
153,00 GWh
Søkt effekt
45,00 MW

NVE godkjente 15.6.2020 søknader om endring av konsesjonen og detaljplan og MTA for Skorveheia vindkraftverk.

NVE har gitt konsesjon til Norsk Vind Skorveheia AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Skorveheia vindkraftverk i Flekkefjord kommune, Agder fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 45 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon til Skorveheia vindkraftverk vindkraftverk 20.12.2013, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 30.04.2015.

Søknader

Norsk Vind søkte 19. november 2019 om konsesjonsendringer og godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for en ny utbyggingsløsning for vindkraftverket. Den nye løsningen innebærer flere endringer fra det som ble lagt til grunn i konsesjonsbehandlingen. Dette gjelder blant annet endringer av antall og høyde på vindturbiner.

NVE godkjenner den nye utbyggingsløsningen

NVE godkjenner den nye utbyggingsløsningen i detaljplanen/MTA for Skorveheia vindkraftverk. Utbyggingsløsningen innebærer økt installert effekt i vindkraftverket, og NVE gir derfor konsesjon til økt installert effekt fra 36 til 45 MW. NVE gir i tillegg utsatt frist for idriftsettelse til 31. desember 2021, slik at økt nettkapasitet i regionalnettet kan utnyttes. Det gis også tillatelse til små forbedringer av traseene for nettilknytning og adkomstvei, i tillegg til en liten nødvendig utvidelse av planområdet rett rundt et turbinpunkt. NVE har også godkjent MTA for nettilknytningen av vindkraftverket, og det er gitt ekspropriasjonstillatelse for grunnrettigheter til nettilknytningen.

Nye vilkår

NVE har satt vilkår om at det skal installeres system som gjør at hinderlysene kun lyser når luftfartøy er nær vindkraftverket. Det er også satt flere andre vilkår, blant annet om etterundersøkelser av fugl og flaggermus.

NVEs vurderinger i saken går fram av dokumentet Bakgrunn for vedtak, som kan lastes ned til høyre på denne siden.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=

Klagebehandling

Det har kommet inn 15 klager på NVEs vedtak av 15.6.2020. Klagene ble oversendt til OED 23.9.2020. NVEs vurderinger av klagene går frem av klageoversendelsen, som kan lastes ned til høyre på denne siden.