Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

132 kV kraftledning Opstad - Håland samt ny Håland transformatorstasjon

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
LNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201902339;202111718
Status
Konsesjon gitt
Dato
30.09.2022
Fylke
Rogaland
Kommune
Hå, Time

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Lyse Elnett konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for en ny 132 kV kraftledning og ny transformatorstasjon. Ledningen vil gå fra Opstad transformatorstasjon i Hå kommune til en ny Håland transformatorstasjon i Time kommune i Rogaland fylke.

Bakgrunnen for søknaden er at kraftledningen og ny transformatorstasjon er nødvendig for å sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland og Jæren. I kommunene Hå, Klepp og Time har det vært en økning i antall innbyggere fra ca. 26500 i 1970 til ca. 57000 i dag. Befolkningsveksten har ført til økt strømforbruk i Sør-Rogaland og eksisterende nett har behov for reinvesteringer som følge av alder. En ny 132 kV kraftledning mellom Opstad og Håland transformatorstasjoner, samt ny Håland transformatorstasjon vil øke kapasiteten og bidra til at forsyningssikkerheten til befolkning og næringsliv også i framtida skal være på et tilfredsstillende nivå.

Lyse Elnett gis rett til å bygge en ny ca. 9 km lang kraftledning, der traseen i hovedsak (ca. 7 km) går langs eksisterende trasé for 50 kV-kraftledningen Opstad – Holen frem til Grødem. Fra Grødem til Håland transformatorstasjon skal traséen gå i omsøkt alternativ 1.0.1 (vest). Lyse Elnett gis tillatelse til å bygge en ny Håland transformatorstasjon og til å rive den 10,5 km. lange 50 kV kraftledning Opstad-Holen for å gjenbruke deler av denne traseen til den nye kraftledningen.

Lyse Elnett er gitt konsesjon i medhold av energiloven. Konsekvensutredningen for nytt 132 kV nett på Sør-Jæren er utarbeidet i medhold av reglene i plan- og bygningslovens kap. 14 med forskrifter, og utredningsprogram fastsatt av NVE.

NVE har også gitt Lyse Elnett ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo