Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Dønnesfjord vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
DØNNESFJORD VINDPARK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200703769;201835544
Status
Høring
Dato
06.10.2021
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Hasvik
Søkt produksjon
47,94 GWh
Søkt effekt
14,10 MW
Send høringsuttalelse

Høringsfrist: 29.10.2021

Kommersielle aktører og offentlige høringsinstanser oppfordres til å benytte elektronisk skjema over.
Alternativt kan man sende høringsuttalelse pr. e-post, pass da på å få med følgende momenter:
  1. Angi "Høringsuttalelse 201835544" i emnet på e-posten
  2. Dersom uttalelsen er sendt på vegne av en interesseorganisasjon, oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen
  3. E-posten sendes til uttalelse@nve.no
For mer informasjon, se høringsbrevet.
NVE har den 06.10.2021 mottatt søknad om utvidelse av kaianlegget ved Elvestrand. Kaia skal benyttes for ilandføring av turbinkomponenter til Dønnesfjord vindkraftverk. Det søkes også om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for utvidelsene. For mer informasjon se søknaden til høyre på denne siden. 

NVE har gitt konsesjon til Dønnesfjord Vindpark AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Dønnesfjord vindkraftverk i Hasvik kommune, Troms og Finnmark fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 14,10 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE ga den 10.06.2021 utsatt frist for idriftsettelse av Dønnesfjord vindkraftverk fra 31.12.2021 til 31.12.2022.

NVE meddelte konsesjon til Dønnesfjord vindkraftverk 23.05.2012, og Olje- og energidepartementet stadfestet, med et tilleggsvilkår om kartlegging av vindkraftverkets påvirkning på værradar på Sluskfjellet og krav om nedstengning av turbinene ved polare lavtrykk mht. værradar, NVEs vedtak den 19.11.2013. Detalj-, miljø-, transport- og anleggsplan ble godkjent 07.09.2018.

NVE ga 5.6.2018 Dønnesfjord vindkraftverk AS tillatelse til å endre installert effekt fra 10 MW til 14,1 MW. NVE ga 24.4.2019 Dønnesfjord Vindpark AS konsesjon for nødvendig bianlegg ved Elvestrand på Sørøya slik at vindturbiner og annet utstyr kan føres i land ved hjelp av lekter.

Dønnesfjord vindkraftverk er planlagt på Skonnertfjellet på Sørøya i Hasvik kommune. Etter NVEs vurdering er de samlede fordelene ved anlegget større enn ulempene tiltaket medfører.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=