Haram vindkraftverk

Tiltakshaver
HARAM KRAFT AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200202714;200708130;201901315
Status
Konsesjon gitt
Dato
07.02.2019
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Ålesund, Haram
Søkt produksjon
224,40 GWh
Søkt effekt
66,00 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag, 18.09.2020, godkjent justert MTA/detaljplan for Haram vindkraftverk. Justert MTA/detaljplan er begrunnet med vilkår og føringer gitt i Olje- og energidepartementets (OED) sitt klagevedtak datert 24.03.2020. NVE konstaterer at søknad om endret MTA/detaljplan av 06.05.2020 for Haram vidnkraftverk er i tråd med OEDs klageavgjørelse av 24.03.2020, og godkjenner med dette justert utbyggingsløsning. I tillegg har vi godkjent plan for massetak ved turbin 7.

Dokumentene finnes i listen av dokumenter til høyre på denne siden.

NVE godkjente den 30.08.2019, detaljplan/MTA fra Haram Kraft AS for bygging av Haram vindkraftverk. NVE mottok 30 klager på dette vedtaket, og klagene ble oversendt til OED for endelig avgjørelse den 18.11.2019. Klagene ble avgjort av OED den 24.03.2020 med flere vilkår og føringer. Det er OED sitt klagevedtak som ligger til grunn for justert MTA/detaljplan som nå er behandlet av NVE.

Detaljplan for vindkraftverket er en teknisk beskrivelse av hvordan anlegget skal utformes. Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen, skal dette beskrives til detaljplan.

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan Haram Kraft AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.

NVE gav Haram Kraft AS den 24.06.2008 tillatelse til å bygge Haram vindkraftverk med 66 MW, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 14.12.2009. NVE innvilget den 07.02.2019 Haram Kraft AS utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverket til 31.12.2021. NVE ga samme dag Haram Kraft AS tillatelse til bygging av kaianlegg sør for Håneset for ilandføring av turbinkomponenter til Haram vindkraftanlegg, og tillatelse til å bygge ny nettløsning bestående av et jord- og sjøkabelanlegg med 33 kV spenning fra vindkraftverket til Alvestad transformatorstasjon. Tillatelsene er gitt i medhold av energiloven § 3-1.

NVEs saksbehandler for MTA- og detaljplan er Vebjørn Schiager.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=