Kvitfjell vindkraftverk

Tiltakshaver
TROMSØ VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200100469;200501786;200700282;201505233
Status
Konsesjon gitt
Dato
17.03.2022
Fylke
Troms
Kommune
Tromsø
Søkt produksjon
687,14 GWh
Søkt effekt
202,10 MW

Tromsø Vind AS har konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Kvitfjell vindkraftverk i Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylke. 

Vindkraftverket er satt i drift.

NVE meddelte konsesjon til Kvitfjell vindkraftverk 16.02.2001. Vedtaket ble ikke påklaget. Anleggskonsesjonen ble oppdatert 17.04.2015 med forlenget varighet. I tillegg ble vilkårene i konsesjonen justert i samsvar med nyere praksis. NVE har i vedtak av 20.10.2017 gitt konsesjon til ny adkomstvei, som følger eksisterende vei opp Sørfjorddalen, ny ilandføringskai i Nordfjordbotn og utvidet planområde for Kvitfjell vindkraftverk. Vedtaket ble påklaget og OED stadfestet NVEs vedtak 18.04.2018. 

NVE fattet vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 19.04.2018, og vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for endret adkomstvei for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 12.06.2018. Vedtakene ble påklaget. OED stadfestet NVEs vedtak 13.03.2020.

NVE godkjente endring av tekniske spesifikasjoner i konsesjonen i vedtak av 17.03.2022, og oppdaterte konsesjonsdokumentet med disse endringene. 

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=