Odal vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ODAL VINDKRAFTVERK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201201816;201201818;201502175
Status
Konsesjon gitt
Dato
25.06.2020
Fylke
Innlandet
Kommune
Nord-Odal
Søkt produksjon
554,88 GWh
Søkt effekt
163,20 MW

Informasjon om vindkraftverket

Odal Vindkraftverk AS er innehaver av anleggskonsesjonen for Odal vindkraftverk (Tidligere Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk). Akershus Energi Vind AS eier Odal Vindkraftverk AS. Akershus Energi Vind AS er 100 % eid av Akershus Energi AS, som igjen er 100 % eid av Viken fylkeskommune. Akershus Energi Vind AS har sendt melding om anleggstart til NVE. 

NVE godkjente 03.06.2019 henholdsvis detaljplan og miljø- transport og anleggsplan (MTA) for Odal vindkraftverk. Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 02.03.2020.

Odal Vindkraftverk AS søkte om utsatt frist for idriftsettelse fra 31.12.21 til 30.06.2022. NVE har den 29.04.21 innvilget søknaden. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informasjon om nettilknytningen

Eidsiva Nett har endret navn til Elvia AS. Elvia har gitt NVE melding om anleggstart for bygging av nettilknytningen. 

NVE har 04.05.2020 gitt konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for en traséjustering ved Ilangsvangen til Elvia AS (tidligere Eidsiva Nett) for nettilknytningen av Odal vindkraftverk. Bakgrunnen for vedtaket er at ett mastepunkt på ledningen er innenfor sikringssonen til et automatisk fredet kulturminne. 

Vi har også gitt tillatelse til forhåndstiltredelse for traseen mellom Nordre Bjørtjennet og vindkraftverket, som fikk konsesjon i juli 2019. Resten av ledningen, med unntak av den konsesjonsgitte justeringen ved Ilangsvangen, har allerede forhåndstiltredelse. 

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)

NVE har godkjent MTA for nettilknytningen til Odal vindkraftverk. NVE har satt vilkår til godkjenningen. NVE har i samme vedtak godkjent mindre justeringer av ledningsstraséen, samt endringer i mastehøyde.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=