Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Dalsbotnfjellet vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ZEPHYR AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201102476
Status
Konsesjon avslått
Dato
23.06.2021
Fylke
Vestland
Kommune
Gulen
Søkt produksjon
510,00 GWh
Søkt effekt
150,00 MW

NVE meddelte Zephyr AS den 30.09.2013 konsesjon til å bygge og drive Dalsbotnfjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. Vedtaket er påklaget, og ble 21.09.2018 oversendt til Olje- og energidepartementet for endelig behandling. NVE sendt samtidig over klagene i saken om ny 132 kV kraftledning fra Dalsbotnfjellet - Frøyset transformatorstasjon. 

OED tok klagene til følge i vedtak av 23.06.2021. Det blir ikke gitt konsesjon til Dalsbotnfjellet vindkraftverk. Det blir heller ikke gitt konsesjon til ny 132 kV kraftledning fra Dalsbotnfjellet til Frøyset transformatorstasjon. 

I konsesjonen la NVE vekt på at det er gode vindforhold i planområdet. De største virkningene for Dalsbotnfjellet vindkraftverk er knyttet til visuelle virkninger for landskap, nærliggende bosetning, naturmangfold, friluftsliv og inngrepsfrie naturområder (INON). NVE valgte å avgrense utbyggingsomfanget av Dalsbotnfjellet vindkraftverk ved å ta ut elleve turbiner i den sørlige delen av planområdet. NVE vurderte de samlede fordelene ved anlegget til å være større enn ulempene tiltaket medfører. NVE viser til tidligere vurderinger i notatet Bakgrunn for vedtak.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=