Tysvær vindkraftverk

Tiltakshaver
TYSVÆR VINDPARK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200301939;200700493;200706048;201306466;201605117
Status
Konsesjon gitt
Dato
24.09.2015
Fylke
Rogaland
Kommune
Tysvær
Søkt produksjon
160,82 GWh
Søkt effekt
47,30 MW

NVE har gitt konsesjon til Tysvær Vindpark AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Tysvær vindkraftverk i Tysvær kommune, Rogaland fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 47,30 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon til Tysvær vindkraftverk 20.12.2006, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 24.06.2008. Konsesjonsvilkårene har senere blitt endret i samsvar med nyere praksis. Det vises til oppdatert anleggskonsesjon av 24.09.2015. Detalj-, miljø-, transport- og anleggsplan ble godkjent 21.03.2017. OED vedtok statlig reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for Tysvær vindkraftverk 12.06.2009.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjente 18.12.2019 Tysvær Vindpark AS sin søknad om endring av konsesjonen og detaljplanen og miljø-, transport og anleggsplanen (MTA) for Tysvær vindkraftverk. NVE godkjente også MTA for nettilknytningen av vindkraftverket, og det ble gitt ekspropriasjonstillatelse for utvidelse av klausuleringsbredde og mindre justeringer av nettilknytningen. Samtlige vedtak ble påklaget. Olje- og energidepartementet (OED) vedtak av 16.04.2020 stadfestet NVEs godkjenninger. I OEDs vedtak gis konsesjonen til Tysvær vindkraftverk virkning som statlig arealplan. 

NVEs saksbehandler for MTA- og detaljplanen er Mikkel Kvasnes (mikv@nve.no).

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=