Publisert 08.03.2022 , sist oppdatert 22.06.2022

Trinn 1 - Melding

Alle vindkraftsaker der installert effekt vil overstige 10 MW skal meldes etter forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.

Prosjekter med installert effekt under 10 MW starter på Trinn 3 - Søknad.

En melding er en tidlig varsling av et planlagt prosjekt. Meldingen skal bidra til å gi berørte parter informasjon om prosjektet, samtidig som disse får anledning til å komme med innspill. I meldingen skal tiltakshaver redegjøre for tiltaket og gi en foreløpig vurdering av mulige virkninger for omgivelsene.

Et prosjekt hvor installert effekt overstiger 10 MW utløser krav om konsekvensutredning. Hovedformålet med meldingsfasen er derfor å fastsette et konsekvensutredningsprogram, det vil si et program som beskriver hvilke fagtemaer som skal utredes i forbindelse med den aktuelle søknaden. Meldingen skal inneholde et forslag til hvilke temaer som bør utredes. Når NVE har mottatt meldingen sendes den på høring, med 6 ukers høringsfrist. NVE arrangerer også et folkemøte i forbindelse med høringen.