Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 14.09.2015 , sist oppdatert 03.03.2022

Trinn 2 - Søknaden

En god søknad, som inneholder de nødvendige opplysninger på en godt organisert måte, effektiviserer den senere saksbehandling betydelig. Det er utarbeidet maler for hvordan en søknad utformes.

Sammen med selve søknaden er det et hydrologisk skjema som skal fylles ut. Dette skjemaet skal sikre at konsesjonssøknaden inneholder alle relevante opplysninger om hydrologi. Videre skal det utformes en miljørapport som sier noe om naturforholdene i og ved elven som man ønsker å bygge et småkraftverk i. Kart er også viktig. Et godt kart gir en rask og god oversikt over prosjektet.

Til slutt skal det fylles ut et skjema om klassifisering av dammer og trykkrør. Dette skal legges ved som et eget dokument og arbeides ikke inn i søknaden. Forholdet til energiloven må også beskrives, og hvordan kraftverket er planlagt knyttet til nettet.

Når søknad med kart, skjema og andre vedlegg er ferdig, så skal den sendes inn til NVE. Søknader til konsesjonspliktige kraftverk under 1 MW bruker elektronisk innsending, mens kraftverk over 1 MW sender søknad med alle vedlegg inn til nve@nve.no.

Last ned

Mal til søknad

Bokmål:          word     odt     pdf

Nynorsk:         word     odt     pdf

Skjema for hydrologiske forhold

Bokmål:          word     odt     pdf

Nynorsk:         word     odt     pdf 

Eksempel på detaljkart

pdf

Veileder 6/2018 Kartlegging og dokumentasjon av naturmangfold ved bygging av små kraftverk

pdf

Skjema for klassifisering

Les mer

Godkjente rådgivende ingeniører for klassifiserte anlegg

Les mer

Elektriske anlegg i kraftverket og tilknytning til nettet

Les mer