Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 02.02.2021 , sist oppdatert 18.06.2021

Trinn 5 - Klagebehandling

Etter forvaltningsloven kapittel VI  kan vedtak fattet av NVE påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker etter at orientering om vedtaket er mottatt.

Klager på NVEs vedtak skal stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. NVE vil vurdere om klagene inneholder nye opplysninger som gir grunnlag for å endre eller oppheve vårt vedtak. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket, oversendes klagene til Olje- og energidepartementet for klagebehandling. Departementets vedtak kan ikke påklages.