Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 02.02.2021 , sist oppdatert 18.06.2021

Trinn 4 - NVEs vurdering og vedtak

Når NVE mener saken er tilstrekkelig opplyst fatter vi vedtak i saken. NVE kan gi tillatelse til å bygge solkraftverket, eller avslå søknaden.

NVEs vurderinger av tiltaket fremlegges ved oversendelse av vedtak. Her vurderes tiltakets virkninger for miljø og samfunn basert på fremlagte konsekvensutredninger, innkomne merknader og NVEs fagkompetanse. NVEs begrunnelse for vedtak sendes til tiltakshaver, relevante myndigheter, berørte grunneiere og rettighetshavere og de som har uttalt seg i saken. Vedtak og begrunnelse publiseres på NVEs nettsted for saken. 

Etter forvaltningsloven kapittel VI  kan vedtak fattet av NVE påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker etter at orientering om vedtaket er mottatt.