Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 20.01.2021 , sist oppdatert 22.03.2022

Konsesjonsbehandling av solkraft

Solkraftverk for produksjon og salg av elektrisitet er konsesjonspliktige i medhold av energiloven. Konsesjonspliktige solkraftverk omfattes også av plan- og bygningslovens regelverk om konsekvensutredning.

Solkraftanlegg er konsesjonspliktige etter energiloven dersom utbygger eller det lokale nettselskapet må etablere høyspenningsanlegg (spenning over 1 kV) for å få kraften ut på nettet. Konsesjon kreves også hvis eier av solkraftanlegg ønsker å etablere lavspenningsledninger til nabobygg for salg av kraft.

Mindre solkraftanlegg som kan tilkobles etablerte lavspenningsanlegg trenger ikke konsesjon etter energiloven. Slike ikke-konsesjonspliktige anlegg kan kreve byggesøknad etter plan- og bygningsloven. For mer informasjon om konsesjonsplikt, se linken «Lover og regler» til høyre på denne siden.

Ved søknad om konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 skal det legges ved en utredning av tiltakets konsekvenser for relevante tema, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 7 første ledd bokstav a. Ifølge dagens regelverk er det likevel ikke krav til melding og fastsetting av konsekvensutredningsprogram for solkraftverk.

Nedenfor er informasjon om de ulike stegene i saksbehandlingsprosessen for konsesjonspliktige solkraftverk.

 

Trinn 1 - Prosjektutvikling før søknad

Her ligger informasjon om hva som bør være gjort før det søkes konsesjon.

Trinn 2 - Søknad og konsekvensutredning

Her er informasjon om hva tiltakshaver skal utrede før søknad om konsesjon sendes til NVE og veiledning om utforming av søknad. 

Trinn 3 - Høring av søknad og konsekvensutredning

NVE sender søknaden med konsekvensutredning på høring. 

Trinn 4 - NVEs vurderinger og vedtak

NVE vurderer fordeler og ulemper av tiltaket, og fatter vedtak.

Trinn 5 - Klagebehandling

Klager sendes til NVE og behandles av Olje- og energidepartementet.

Trinn 6 - Vilkår, oppfølging og tilsyn

I konsesjonen kan det settes vilkår for utbyggingen. NVE vil føre tilsyn av om anlegget bygges og driftes i tråd med konsesjonen.