Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 20.01.2021 , sist oppdatert 22.06.2021

Konsesjonsbehandling av solkraft

Solkraftverk for produksjon og salg av elektrisitet er konsesjonspliktige i medhold av energiloven. Konsesjonspliktige solkraftverk omfattes også av plan- og bygningslovens regelverk om konsekvensutredning.

Solkraftanlegg med spenning på 1000 V vekselstrøm/1500 V likestrøm eller mindre trenger ikke konsesjon etter energiloven. Dette vil typisk være mindre solkraftanlegg som i dag monteres på bygg og tilkobles lavspenningsanlegg. Denne typen anlegg kan kreve byggesøknad etter plan- og bygningsloven. For mer informasjon om dette, se linken «Lover og regler» til høyre på denne siden.

Ved søknad om konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 skal det legges ved en utredning av tiltakets konsekvenser for relevante tema, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 7 første ledd bokstav a. Ifølge dagens regelverk er det likevel ikke krav til melding og fastsetting av konsekvensutredningsprogram for solkraftverk.

Nedenfor er informasjon om de ulike stegene i saksbehandlingsprosessen for konsesjonspliktige solkraftverk.

 

Trinn 1 - Prosjektutvikling før søknad

Her ligger informasjon om hva som bør være gjort før det søkes konsesjon.

Trinn 2 - Søknad og konsekvensutredning

Her er informasjon om hva tiltakshaver skal utrede før søknad om konsesjon sendes til NVE og veiledning om utforming av søknad. 

Trinn 3 - Høring av søknad og konsekvensutredning

NVE sender søknaden med konsekvensutredning på høring. 

Trinn 4 - NVEs vurderinger og vedtak

NVE vurderer fordeler og ulemper av tiltaket, og fatter vedtak.

Trinn 5 - Klagebehandling

Klager sendes til NVE og behandles av Olje- og energidepartementet.

Trinn 6 - Vilkår, oppfølging og tilsyn

I konsesjonen kan det settes vilkår for utbyggingen. NVE vil føre tilsyn av om anlegget bygges og driftes i tråd med konsesjonen.