Urbanhydrologi er den delen av vannets kretsløp som er knyttet til bebygde områder. Urbanisering og bebygging fører til arealer med impermeable overflater. Det vil si overflater som vannet ikke greier å trenge gjennom. Dette endrer karakteren til nedbørsfelt, og resulterer i utfordringer av forskjellig art som må håndteres.

Når et område med uberørt mark bebygges, forandres den naturlige vannbalansen. De viktigste hydrologiske effektene av urbanisering er:

  • Økt overflateavrenning både av intensitet og volum
  • Redusert infiltrasjon
  • Redusert fordampning
  • Senkning av grunnvannstanden

 Disse effektene har flere praktiske konsekvenser:

  • Større fare for oversvømmelse av hus, veier og anlegg
  • Setningsskader på hus og anlegg samt vegetasjonsuttørring    
  • Økt påkjenning på resipient, både volum- og forurensingsmessig

For å kunne håndtere disse utfordringene er det nødvendig med kompetanse innefor de felt som definerer urbanhydrologien. Det omfatter blant annet hydrologi, hydraulikk, kommunalteknikk, databaserte modelleringsverktøy og hydrometri. Opp gjennom tiden har NVE vært involvert i flere av disse disiplinene. I de senere år har NVE stort sett konsentrert seg om hydrometri, et begrep som omfatter produksjon av hydrologiske data.

Tilgang på troverdige urbanhydrologiske data er essensielt for å kunne utføre praktisk vann- og miljøteknikk i urbaniserte områder. I dag drifter NVE i samarbeid med kommuner over hele landet ni urbanhydrologiske målestasjoner i Norge. Våre samarbeidskommuner er Bodø, Kristiansund, Trondheim, Bergen, Sandes, Time, Kristiansand, Ås og Oslo. Stasjonene har en avansert instrumentering og måler data på fin tids- og parameteroppløsning, noe som er nødvendig for å få et tilfredsstillende bilde av det urbanhydrologiske kretsløpet. Alle stasjoner måler vannføring, korttidsnedbør og lufttemperatur. I tillegg måles det snøsmelting på enkelte stasjoner. Alle stasjonene er fjernoverførte.

I de senere år har man erfart en stadig økende interesse for de hydrologiske følger av natur- og landskapsforandringer generelt. I tillegg ser man at kostbare oversvømmelser i byer og tettsteder forekommer langt hyppigere i de senere år. Det har resultert i økende bekymring for kommuner, forsikringsselskaper og eiendomsbesittere. Etterspørselen av urbanhydrologiske data er økende i forbindelse med forskning, dimensjonering og rettssaker.