Forskning i hydrologisk avdeling - NVE

Forskning og utvikling i Hydrologisk avdeling har som formål å utføre analyser og utvikle metoder som støtter NVEs forvaltning. Forskningen er i hovedsak rettet mot to av NVEs hovedmål «Bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene» og «Bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko».

I tillegg legger NVEs strategi for perioden 2017–2021 vekt på temaet «Klima» og «Samfunnssikkerhet», hvor vi gjennom forskningen har et særlig ansvar for å dokumentere klimaendringer gjennom datainnsamling, forskning og analyser og å si noe om fremtidens hydrologi og kryosfære gjennom modellering. Vi skal også bidra til å øke kunnskapen i samfunnet om klimaendringer, konsekvenser av disse og hvordan vi best kan tilpasse oss fremtidens klima. Både i et klima- og et samfunnssikkerhetsperspektiv har vi fokus på å videreutvikle modeller og rutiner for flomvarsling.

Hydrologiske modeller

Hydrologiske modeller er et viktig verktøy i FoU-arbeidet. Det gjelder både prosessbaserte modeller for prosesser i grensesjiktet mellom atmosfæren og landoverflaten, nedbør-avløp-modeller og statistiske modeller. Arbeidet med modellene har ulike formål: prosessforståelse inkludert forståelse av det hydrologiske kretsløpet som en del av klimasystemet og forståelse av variabilitet og endringer i hydrologi, varsling av flom og skred, studier av effekten av klimaendringer på hydrologi og utvikling av verktøy for å ta dette inn i klimatilpasning, og estimering i umålte felt, inkludert flomberegninger. Forskningsresultatene kan brukes i forvaltningen, for eksempel for flom- og skredvarsling, beregning av dimensjonerende verdier og klimatilpasning.

FoU-virksomheten ved hydrologisk avdeling skal bidra til at forvaltningen i NVE hele tiden er basert på best mulig kompetanse og analyseverktøy. Vi deltar i FoU-prosjekter i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og universiteter i Norge og andre land. Forskningen finansieres av nasjonale og internasjonale forskningsfond og NVEs egne forskningsmidler. Resultatene av forskningen publiseres blant annet i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering og i rapporter utgitt av NVE og andre institusjoner.