Stasjoner for måling av sedimenttransport

Målestasjon ved Haukåsgjelet i Jostedøla. Foto: F. Wenger

Kontakt

Margrethe Elster

Truls Bønsnes

NVE har omlag 30 målestasjoner for sedimenttransport spredt over hele landet. Dette gir kunnskap om erosjon og transportprosesser i forskjellige vassdrag. Data brukes til miljøovervåking og undersøkelser av virkninger av inngrep i vassdrag. Virkninger av forskjellig reguleringspraksis i drift av kraftverk og virkninger på biologiske forhold er sentralt i denne sammenhengen. Noen av målestasjonene er referansestasjoner som har vært i drift i mange år. Langtidsvariabilitet og historisk utvikling er viktig for å forstå dagens forhold, f.eks. når det gjelder klimautvikling og miljøpåvirkning. Sedimenttransporten påvirker ikke bare vannet, men også elveløpene og elveslettene langs vassdragene og deltaområder i innsjøer og fjorder der vassdragene munner ut.

Målestasjonene for sedimenttransport kan deles inn i tre hovedtyper:

 1. Regionale stasjoner
 2. Sedimentkildestasjoner
 3. Inngrepsstasjoner

 

Automatiske prøvetakere

Stasjonene er utstyrt med automatprøvetakere som er programmert til å ta prøver tidsstyrt, i henhold til variasjoner i vannføringen. For representative prøvene tas vannprøvene i et turbulent område av elven.  I elver med raske variasjoner, f.eks breelver, kreves hyppigere prøvetakning enn i elver med liten variasjon.

Kornstørrelsessammensetningen av suspensjonsmaterialet kan variere med tiden. Det tas derfor 1 til 4 prøver i måneden for kornfordelingsanalyser.

Automatprøvetaker. Foto: F. Wenger

Måling av bunntransport

I elver med stor bunntransport er bunnen i stadig bevegelse og heves og senkes i takt med variasjoner i vannføringen og tilførsel av materiale.  Der hvor det er ønskelig å registrere virkningene av reguleringer eller grusuttak, måles det opp tverrprofiler i elveløpene for å registrere netto erosjon eller pålagring.

Total bunntransport pr år blir registrert ved å måle opp deltaets årlige tilvekst på egnede innsjødelta.

Det benyttes kurvprøvetakere, type Helley–Smith eller Mulhüfer, for direkte målinger av bunntransporten i elver.

Det pågår forsøk for å utvikle akustiske sensorer for bunntransport, men instrumentene er ennå ikke i operativ virksomhet.

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: mediaItem
  at Umbraco.Web.ImageCropperTemplateExtensions.GetCropUrl(IPublishedContent mediaItem, Nullable`1 width, Nullable`1 height, String propertyAlias, String cropAlias, Nullable`1 quality, Nullable`1 imageCropMode, Nullable`1 imageCropAnchor, Boolean preferFocalPoint, Boolean useCropDimensions, Boolean cacheBuster, String furtherOptions, Nullable`1 ratioMode, Boolean upScale)
  at Slimsy.Slimsy.GetResponsiveImageUrl(IPublishedContent publishedContent, Int32 width, Int32 height, String propertyAlias, String outputFormat)
  at Slimsy.Slimsy.GetResponsiveImageUrl(IPublishedContent publishedContent, Int32 width, Int32 height)
  at Umbraco.NVE.Web.Code.NveUmbracoHelper.GetResposiveImageUrlByMediaId(String mediaIdString, Int32 width, Int32 height) in C:\Workspace-administrator\Umbraco\Umbraco.NVE\Umbraco.NVE.Web\Code\NveUmbracoHelper.cs:line 169
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_media_cshtml.Execute() in d:\websites\prod\prod\Views\Partials\Grid\Editors\Media.cshtml:line 8
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\websites\prod\prod\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20