Hovedarbeidsområdet til seksjonen er å undersøke erosjonsprosesser og sedimenttransport i vassdragene for å skaffe data og faglig informasjon som gir grunnlag for økt sikkerhet og beredskap i vassdragene og for ressursutnyttelse, og samtidig ivareta hensynet til biologisk mangfold

Ravinene ved Skåbu i Vinstravassdraget. Foto: J. Bogen

Rennende vann eroderer i løsmasser og elver og bekker frakter med seg sedimentene nedover i vassdraget. Sedimentene kan så avsettes på strekninger med rolige strømningsforhold, i innsjøer og fjorder.

Sedimenttransport Erosjonsprosesser

Aktuelle problemstillinger

Hovedarbeidsområdene til HS er erosjonsprosesser og sedimenttransport i vassdragene knyttet til virkninger av kraftutbygging, sammenheng mellom biologi og sedimenttransport, spredning av historiske forurensninger (industri, gruvedrift etc.) samt virkninger av klimaendringer på erosjon og sedimenttransport. Seksjonen drifter målenettet for suspensjonstransport og NVEs sedimentlaboratorium. HS utfører oppdrag og FoU-arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Tema og arbeidsområder

Sedimentbudsjett

Mengden sedimenter som tilføres og transporteres i vassdragene våre varierer svært mye.

En analyse av bidragene fra de forskjellige sedimentkildene kan gi grunnlag for å utarbeide et sediment budsjett. Dette er et budsjett som angir hvor mye sedimenter som kommer fra de enkelte kildene i nedbørfeltet, hvor mye som eroderes fra elveløpet eller lagres på elvestrekninger og i innsjøer.

Sedimentkilder og sedimentbudsjett

Kontakt

Seksjonssjef: Jim Bogen

 

Tjenester

Analyser

 

Målenettet

Stasjoner og målinger

 

Forskning

Tema