Kartlegging av bresjøer og brehastighet fra Sentinel-2 satellittbilder - NVE

I to nye rapporter fra NVE presenteres kartlegginger av bresjøer og brehastighet foretatt med Sentinel-2 bilder i perioden 2015-2018.

Sprekker i Fåbergstølsbreen, 7. september 2019. Foto: Teodor Nagy

Bresjøer:

Bresjøkartleggingen ble foretatt ved bruk av Sentinel-2 optiske bilder fra 2018 og totalt ble over 400 bresjøer kartlagt. Bresjøene ble kategorisert basert på kontakttype med bre. Lokaliteter hvor det har skjedd plutselig tømming av sjøer (jøkulhlaup) i perioden 2015-2018 ble identifisert.

Brehastighet:
Alle breer i Norge ble undersøkt og kategorisert basert på potensialet for å få hastighetsmålinger fra Sentinel-2 satellittbilder. Totalt ble resultater oppnådd for 91 breenheter, 37 i Nord-Norge og 54 i Sør-Norge.

Copernicus bretjeneste:
Rapportene oppsummerer fordeler, utfordringer og begrensinger ved bruk av Sentinel-2 bilder for å kartlegge bresjøer og brehastighet for norske breer. Arbeidet er en del av prosjektet Copernicus Bretjeneste

Prosjektet 'Copernicus bretjeneste' er et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Norsk Polarinstitutt (NP) og Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo (UiO) for å utvikle en nasjonal bretjeneste for Norge. Bretjenesten skal hovedsakelig basere seg på data fra Sentinel-2 satellitten i Copernicus-programmet. Prosjektet er delfinansiert av Norsk Romsenter gjennom Copernicus.

Referanser:

Nagy, T. and L. M. Andreassen. 2019. Glacier surface velocity mapping with Sentinel-2 imagery in Norway. NVE Rapport 37-2019, 35 s.

Nagy, T. and L. M. Andreassen. 2019. Glacier lake mapping with Sentinel-2 imagery in Norway. NVE Rapport 40-2019, 54 s. 

Rapportene kan lastes ned her:

Brehastighet: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_37.pdf

Bresjøer: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_40.pdf