NVE prioriterer bistand etter risiko, dvs. faregrad og konsekvenser for skade på eksisterende bebyggelse og fare for liv og helse, og der investering i sikring vil gi størst samfunnsøkonomisk nytte i forhold til kostnadene ved tiltaket.

Søknader om bistand til kartlegging av flom- og skredfare vil bli vurdert opp mot prioriterte områder i planene for statlig flomsone- og skredfarekartlegging i regi av NVE.

Prosjekter som ikke kan prioriteres de nærmeste tre-fem årene innenfor bevilgningen på statsbudsjettet, blir avslått. 

NVE gir ikke bistand til fareutredninger eller sikringstiltak som er nødvendige for å legge til rette for ny bebyggelse, eller til fareutredning og sikring mot skredfare knyttet til utfyllinger, skjæringer eller andre terrenginngrep. Det er kommunen og utbygger som har ansvaret for sikkerheten ved ny utbygging. Der sikring både vil sikre eksisterende bebyggelse og legge til rette for ny utbygging vil NVE kunne øke kravet til distriktsandel.