Når det søkes om tilskudd til sikringstiltak eller miljøtiltak er det viktig å sette seg godt inn i tilskuddsregelverket, Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag (kap. 1820, post 60) eller Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag (kap. 1820, post 72).

Fra den 15. januar 2017 trådte flere endringer i regelverket i kraft, herunder:

  • Bistand vil normalt ikke gis til tiltak med en kostnad på mindre enn 500 000 kroner. Unntak kan gjøres for vedlikehold, krise- og hastetiltak samt miljøtiltak.
  • Søknadsfrist for tilskudd vil være den 1. juli, for en påfølgende samlet behandling av søknadene. Eventuelt tilsagn om tilskudd gis da for påfølgende år.
  • Utgifter til administrasjon og merverdiavgift som refunderes kommuner etter lov om kompensasjon for merverdiavgift skal ikke utgjøre en del av tilskuddsgrunnlaget. I de tilfeller hvor kommunen ikke kan kreve kompensasjon for mva skal NVE inkludere mva i tilskuddsgrunnlaget. (Dette gjelder kap. 1820 post 60).
  • Presisering av at det ikke skal gis tilskudd til tiltak som allerede er gjennomført.
  • Dersom tiltaket ikke er fullført og regnskap ikke er sendt NVE innen den fastsatte fristen, vil tilskuddet falle bort uten nærmere varsel. Det vil være mulig å søke om forlengelse i særlige tilfeller.

Vi ber om at søknader om tilskudd fortrinnsvis sendes inn via det elektroniske søknadsskjemaet på skjemaportalen.

Regelverket finner du her:

Kap. 1820 post 60

Kap. 1820 post 72