Sørpeskred - NVE

Når snømassane er vassmetta, slik som under intens snøsmelting eller kraftig regnvær, kan det oppstå sørpeskred.

Sørpeskred beveger seg vanligvis langs forseinkingar i terrenget, og dei oppstår når det er dårlig drenering i grunnen til dømes på grunn av tele og is. Skredmassane i et sørpeskred har høg tettleik.

Medan snøskred hovudsakleg går i skråningar brattare enn 30 grader, kan sørpeskreda utløysast i terreng ned mot 5 graders helling.

For meir info omkring sørpeskred, les faktaark om sørpeskred her.