Jordskred - NVE

Jordskred er utglidning og raske bevegelser av vassmetta lausmassar (hovudsakleg jord, stein, grus og sand) ned bratte skråningar.

Kva kan utløyse jordskred?

Kombinasjonen av:
•Kraftig eller vedvarande regn og/eller snøsmelting
•Høgt vassinnhald i lausmassane

og eventuelt:
•Menneskelige inngrep som veiskjæringar, skogsbilveiar eller flatehogst
•Steinsprang

For meir info om jordskred, les faktaark her.