Jordskred - NVE

Jordskred er utglidning og raske bevegelser av vassmetta lausmassar (hovudsakleg jord, stein, grus og sand) ned bratte skråningar. Jordskred går utanfor definerte vassvegar.

Kva kan utløyse jordskred?

Kombinasjonen av:
•Kraftig eller vedvarande regn og/eller snøsmelting. 
•Høgt vassinnhald i lausmassane. 

og eventuelt:
•Menneskelige inngrep som vegskjeringar, skogsbilvegar eller flatehogst. 
•Steinsprang

For meir info om jordskred, les faktaark her.