Kvalitetskontroll av skredhendelser - NVE

Målet med kvalitetsnivå

Flere av de registrerte skredhendelsene i den nasjonale skreddatabasen mangler nøyaktig informasjon om sted (usikker plassering), tid (usikkert tidspunkt) og/eller skredtype (uspesifisert eller feilregistrert) og skredareal. Det anbefales derfor å kontrollere kvalitet av skredhendelser før analyser til fare- og risikovurderinger, og å gi et kvalitetsnivå til hver enkelt skredhendelse i databasen. Det gjør det enklere å velge ut egnede data fra databasen til den spesifikke analysen.