Del kartlegginger (under utvikling og ikkje til bruk) - NVE

Lurer du på hvordan du kan registrere kartlegginger av flom- og skredfare hos NVE? Disse sidene gjelder for deg som ønsker å gjøre kartlegginger og informasjon om skred og flom allmenn tilgjengelig eller for deg som utfører en kartlegging for NVE.

Hvorfor vil vi at du skal dele din informasjon

Om du deler informasjonen du har om skred og flom så bidrar du til å øke samfunnets evne til å håndtere flom og skredfare. Dersom du skal bygge et sikringstiltak, utføre en kartlegging eller om du er en kommune som skal gjøre en vurdering for hvor folk skal få lov til å bygge så er det av stor interesse om du vet hvor stor flommen var sist eller hvor det har gått skred før. 

NVE samler og tilgjengeliggjør informasjon om skred og flom og formidler den i sine gjennom kart og kommunesider.

NVEs kommunesider

NVEs kartkatalog

Registrere kartlegging av fare for kvikkleireskred

For legge til, endre eller fjerne soner med fare for kvikkleireskred så gjøres det i NVEs innmeldingsløsning for kvikkleire.

Registrere kartlegging av fare for skred i bratt terreng

Nedenfor vises en stegvis brukerveiledning for hvordan dere kan registrere en skredfarekartlegging for skred i bratt terreng der faresoner er kartlagt iht. Plan og bygningsloven og byggteknisk forskrift § 7-3. (TEK10/TEK17). Faresoner som blir sendt inn vil gå gjennom en kvalitetskontroll hos NVE før faresonene deretter kan bli en del av vårt temadatasett «Skredfaresoner» som er en del av DOK (Det offentlige kartgrunnlaget). Før en kartlegging sendes inn, er det ønskelig at dere følger følgende sjekkliste (NB! Dette er ingen obligatorisk sjekkliste):

Krav for innsending

  1. Sjekk om følgende krav for å sende faresonene er fulgt:
   1. Skredfarekartleggingen er utført iht. § 7-3. i TEK10/TEK17 i plan og bygningsloven, dvs.:
    1. Alle skredtyper (snø-, sørpe-, stein-, jord- og flomskred) skal være vurdert.
    2. Det skal være laget minimum faresone for ett av skredfrekvensene ≥ 1/100, ≥ 1/1000 eller ≥ 1/5000 (hvis ikke området er «friskmeldt» og ikke inneholder fare for skred i disse skredfrekvensene).
   2. Det utførte prosjektet må ha en definert geografisk avgrensning (kalt analyseområdet) slik at det er tydelig for utenforstående å forstå hvilket område som er vurdert og kartlagt.
 • Prosjektet skal ikke være eldre enn fra 2010 pga. da ble skredsannsynligheter i byggteknisk forskrift (TEK10) tilhørende Plan og bygningsloven vedtatt.

Gjør en kvalitetssikring av dataene!

  1. Før overlevering av faresoner så ønsker vi at det skal gjøres en kartteknisk kvalitetskontroll av faresonene. Nedenfor følger stikkord om hva som bør sjekkes:
   1. Unngå «Slivers» - mindre sprekker/hull i polygoner som ikke skal være der, men som har en «tegneteknisk» opprinnelse. Kan også være overlappsområder mellom polygoner, der polygonene egentlig skal ha en felles grense.
   2. Faresoner med lavere skredfrekvens må også dekke faresonene med høyere skredfrekvens. Da er det mulig å også gjøre analyser med kun en skredfrekvens. Dvs. en faresone for ≥ 1/5000 må også dekke området for faresonene for ≥ 1/100 og ≥ 1/1000.
 • Generalisering – Hvis det er alt for mange knekkpunkter (vertex), f. eks mange knekkpunkter for hver eneste desimeter, bør det gjøre en generalisering av dataene. Dette med tanke på ytelsen til kartinnsynstjenester.
 1. Alltid definer datum og koordinatsystem til alle kartdataene! Etter konvertering til ny type digital kartfil (f. eks til shapefile), kontroller at kartlagene er plassert geografisk riktig med rett koordinatsystem.
 2. Unngå «Multipart feature», dvs. er det mange polygoner, så skal hvert polygon være et eget objekt.
 3. Unngå doble polygoner, dvs. at samme polygon ligger to eller flere ganger på samme sted.

Leveranse og format

  1. Det er ønskelig at dere sender oss følgende data (hvis tilgjengelig):
   1. Faresoner (polygoner) med skredfrekvenser ≥ 1/100, ≥ 1/1000 og/eller ≥ 1/5000, skal leveres som tre separate kartlag.
   2. Områdeavgrensning (analyseområde - polygon) som definerer prosjektets utstrekning for hvilke områder faresonene gjelder, skal leveres som ett separat kartlag.
 • Dimensjonerende punktdata skredtype, hvis dette er utført i prosjektet.
 1. Polygoner for verneskog som markerer skog med en beskyttelsesfunksjon mot skred skal leveres som separat kartlag (hvis denne informasjonen er tilgjengelig).
 2. Rapport/notat fra prosjektet i PDF-format.
 1. Alle kartleveranser skal leveres i koordinatsystem EUREF89, UTM sone 32, 33, 34 eller 35 og som shapefiler, SOSI-filer eller som «feature classes» i filgeodatabase (Esri).
 2. Tomme shapefiler og en filgeodatabase med tomme kartlag kan lastes ned her. Disse tomme kartfilene har en ønsket struktur for innsetting av nye skredfaresoner til vårt temadatasett «Skredfaresoner».
 3. Legg alle data i en zippet mappe og send til skrednett@nve.no. Er den totale mengden data for stort til å sendes på epost, send epost til skrednett@nve.no også avtaler vi levering på en annen måte.

Registrere kartlegging av flomsone

NVE har i utgangspunktet interesse for all informasjon om fare for skred og flom i Norge. Her får du informasjon om hvordan utførte farekartlegginger og vurderinger kan oversendes NVE. Kartlegginger utført etter Tek 10 og Tek 17 publiseres på NVE Atlas og blir en del av det offentlige kartgrunnlaget (dok), Vurderinger som ikke imøtekommer kravene i byggteknisk forskrift publiseres vil vises i eget lag i NVE Atlas slik at publikum kan finne ut hvor det er gjort kartlegginger.