Kartlegging av flaum og skred (under utvikling og ikkje til bruk) - NVE

Her finn du informasjon om kvar det er kartlagt flaum- og skredfare, korleis ei kartlegging foregår og korleis bestille ei kartlegging. Dessutan kan du dele observasjonar og lære om utføring av kartleggingar og NVEs kartprodukt.

Kartlegging av fare

Her finn du informasjon om kartlegging av flom, skred i bratt terreng og kvikkleire.

Kvar er det kartlagt

Lurar du på kva NVE har av kartleggingsrapportar frå din kommune? kommunen din kan du søke opp i boksen under

Finn fylke
Finn kommune

Korleis kan du hjelpe til å betre samfunnets evne til å håndtere flaum- og skredrisiko?

Del observasjonar

Her kan du bidra til oversikt over flaum- og skredhendingar som brukast i NVEs varslings- og kartleggingsarbeid. Ut frå dagens og historiske hendingar kan NVE forsøke å forutsjå sjansen for kommande hendingar 

Her kan du registrere flom- og skredhendelser

Del kartleggingar

Det er mange utførande foretak utover NVE som utfører kartleggingar av skred- og flaumfare. Det har stor verdi for samfunnet å dele desse kartleggingane. Om du har ei kartlegging av flom- eller skredfare som kan publiserast i NVE sine kartløysingar så kan du registrere dei her.

Fakta om skred og flom

Her finner du fakta om skred og flom

Fakta om flom

-Flom i elver
-Flom i bekker og bratte vassdrag
-Flom i urbane områder

Fakta om skred

Skred i fjell/berg

-Steinsprang
-Steinskred
-Fjellskred

Skred i løsmasser

-Jordskred
-Flomskred
-Kvikkleireskred

Snøskred

-Flakskred
-Løssnøskred
-Sørpeskred

Kart over flom og skred og hvordan bruke dem

Her finner du NVEs kart over flom og skredfare og brukerveiledning for de ulike kartproduktene

Hvordan er kartene med naturfare laget og hvordan skal de leses.

Aktsomhetskart
Faresonekart
Kart med flom- og skredhendelser

 

Aktuell litteratur