Oslo kommune - NVE

Faresonekart

Oversikt over kva faresonekart som er tilgjengelig for din kommune med tilhørande rapportar.

Kvikkleiresoner i din kommune

Kartlagte kvikkleiresoner viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred. Sonene er klassifisert med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko.

Det er utført kvikkleirekartlegging i din kommune.

Faresoner skred i bratt terreng

Faresoner for skred i bratt terreng omhandlar skredtypar som steinsprang, jordskred, flaumskred, sørpeskred og snøskred.

Det fins førebels ikkje faresoner for skred i bratt terreng for din kommune

Flaumsonekart

Flaumsonekart viser flaumfare for ulike gjentaksintervall. Les meir om flaumsonekarta her.

1-2010 Flomsoner Delprosjekt Ellingsrud vedlagt papirkart for 10-, 50- og 200-årsflom

Flomberegning for Fjellhammarelva/Sagelva

6-2010 Flomsoner Delprosjekt Sørkedalen vedlagt papirkart for 20- og 200-årsflom

Flomberegning for Sørkedalselva

Aktsemdkart - for områder uten faresonekart

Om det ikkje fins faresonekart for alle skredtypar for din kommune kan ein bruke aktsemdkart til å avgrense omsynsoner i arealplanen.

Aktsemdkart for skred i bratt terreng

Tilstandsvurdering flomverk og pumpestasjoner

NVE har kartlagt tilstanden på en rekke flomverk med tilhørende pumpestasjoner. Det er laget en sluttrapport for hvert anlegg. Følgende er kartlagt i din kommune:

Elveli flomverk (VV 8098)

Sandbråten flomverk (VV 8112)