Aktsomhetskart - NVE

Aktsomhetskart viser områder, som basert på en GIS-analyse, kan være flom- eller skredutsatte. Ved bygging innenfor områda dekka av aktsomhetskarta skal reel flom- eller skredfare utredes i henhold til krava i byggteknisk forskrift

Aktsomhetskartet for flom er et landsdekkende kart som viser områder som kan være utsatt for flomfare. I disse områdene må den reelle flomfaren utredes nærmere, dersom det er aktuelt med nye byggetiltak.

 

Aktsomhetskartet viser potensielle løsne- og utløpsområder for snøskred. Kartet er først og fremst et hjelpemiddel for videre vurdering av skredfare

Et nytt aktsomhetskart for snøskred er under utvikling.

Aktsomhetskartet viser potensielle løsne- og utløpsområder for steinsprang. Kartet er først og fremst et hjelpemiddel for videre vurdering av skredfare

Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser områder med potensiell fare for jord- og flomskred. Kartet gir kommunene et godt grunnlag for en første vurdering av skredfare. Metode for utvikling av aktsomhetskart for jord- og flomskred finner du her.

Aktsomhetskart for snø- og steinskred fra NGI viser områder som er potensielt utsatt for skredfare. I tillegg til modellering av utløpsområder er det gjort en enkel feltbefaring av bebygde områder i kartleggingen. NGI-karta dekker i motsetning til dei andre aktsomhetskarta ikkje heile landet.