Kartlegging - NVE

Kartlegging av fareområder er viktig for å trygge menneskeliv og materielle verdiar. Å ha kunnskap om fareområder, og videre ta omsyn til dette ved planlegging og utbygging, er den mest effektive måten å forebygge flomskader og skredulykker.

Plan for skredfarekartlegging legger rammene for skredfarekartlegging i åra framover, og vere et grunnlag for prioriteringane med omsyn på farekartlegging for ulike typar skred. Det er også utarbeida delrapportar for skredfare i bratt terreng og kvikkleire:

Delrapport jordskred og flomskred

Delrapport steinsprang, steinskred og fjellskred

Delrapport snøskred og sørpeskred

Delrapport kvikkleireskred

Den statlege flaumsonekartleggingen (Flomsonekartplan - Prioriterte strekninger for kartlegging i flomsonekartprosjektet), som ble sett igang i 1998 omfattar utvalgte vassdragstrekningar med stort skadepotensiale. Prioriteringslistene blei oppdatert i 2009. Det er igangsett arbeid med en ny Plan for flaumfarekartlegging som skal legge rammene for framtidig flaumfarekartlegging.

 

Finn faresonekart for din kommune

Velg fylke
Velg kommune