Kartlegging av fareområder er viktig for å trygge menneskeliv og materielle verdier. Å ha kunnskap om fareområder, og ta hensyn til dette ved planlegging og utbygging, er den mest effektive måten å forebygge flomskader og skredulykker.

Finn faresonekart for din kommune

Velg fylke
Velg kommune

Kartleggingsprosjekter 2017

I 2017 skal det kartlegges skredfare i bratt terreng for 16 kommuner på oppdrag for NVE. Kartleggingsoppdraget ligger ute på åpen anbud og er tilgjengelig via Mercell. Områdeavgrensingene for kartlegging er tilgjengelig.

Se områdeavgrensningen i kart.

Last ned polygoner for aktuelle kartleggingsområder. (zip-fil)

Last ned polygoner for områdeavgrensning av kvartærgeologiske kart for Gol, Nord-Fron, Ullensvang og Kåfjord gjennomført av NGU. (zip fil)

Last ned polygoner områdeavgrensning for undersøkelser/kvartærgeologisk kart for Hemsedal gjennomført av Universitetet i Gøteborg. (zip fil)

Plan for skredfarekartlegging legger rammene for skredkartlegging i årene framover, og være et grunnlag for prioriteringene med hensyn på farekartlegging for ulike typer skred.

Den statlige flomsonekartleggingen (Flomsonekartplan - Prioriterte strekninger for kartlegging i flomsonekartprosjektet), som ble igangsatt i 1998 omfatter utvalgte vassdragstrekninger med stort skadepotensiale. Prioriteringslistene ble oppdatert i 2009. Det er igangsatt arbeid med en ny Plan for flomfarekartlegging som skal legge rammene for fremtidig flomfarekartlegging.