Kartlegging - NVE

Kartlegging av fareområder er viktig for å trygge menneskeliv og materielle verdiar. Å ha kunnskap om fareområder, og videre ta omsyn til dette ved planlegging og utbygging, er den mest effektive måten å forebygge flomskader og skredulykker.

Plan for skredfarekartlegging legger rammene for nasjonal skredfarekartlegging i åra framover, og vere et grunnlag for prioriteringane med omsyn på farekartlegging for ulike typar skred. Det er også utarbeida delrapportar for skredfare i bratt terreng og kvikkleire:

Delrapport jordskred og flomskred

Delrapport steinsprang, steinskred og fjellskred

Delrapport snøskred og sørpeskred

Delrapport kvikkleireskred

Plan for flomfarekartlegging 2021-2025 legg rammene for flaumfarekartlegging i åra framover. Planen omtalar innsatsområde med tilhøyrande ambisjonsnivå som NVE skal ha for arbeidet i planperioden. Vedlegg til planen viser kva flaumsoner NVE vil oppdatere i løpet av planperioden og flaumsoner som ikkje har behov for å bli oppdaterte.  

 

Finn faresonekart for din kommune

Velg fylke
Velg kommune