Hva er flom? - NVE

Flom oppstår når vannstanden i innsjøer og elver går ut over det normale og fører til at vannet flommer ut over landmasser som ellers er tørre.

STERKE KREFTER I SVING: Flom i Vikedalselva i Vindafjord.

Vannføringen i et vassdrag er i hovedsak prisgitt det naturlige tilsiget. De vanligste årsakene til flom er snøsmelting, regn eller en kombinasjon av disse. Ekstra stor fare for storflom i de større vassdragene er det når snøsmeltingen starter sent om våren slik at store områder, fra høyfjell til lavland, samtidig bidrar med smeltevann. Kombinert med regn forsterkes flomfaren ytterligere.

Mange elver og innsjøer i Norge, særlig i de store vassdragene, har to markerte flomsesonger; om våren og om høsten. Flom forekommer imidlertid i alle årets måneder.

Hva er vårflom?

Vårflom er et resultat av snøsmelting, gjerne i kombinasjon med regn. Slike flommer er typiske i store innlandsvassdrag på Østlandet, i Trøndelag, Finnmark, Troms og i fjellet. Noen av de mest alvorlige og største flomhendelsene på Østlandet, som Vesleofsen i 1995 og pinseflommen i 2011 og 2013, var et resultat av mye regn og stor snøsmelting.

Hva er høst-, sommer- og vinterflom?

Høst-, sommer- og vinterflom opptrer gjerne som følge av lokalt mye nedbør på kort tid og er vanlig langs hele kysten fra Troms og sørover. Flommen i oktober 2014 som rammet Voss og Odda hardt er et eksempel på stor skadeflom som nesten utelukkende hadde regn som årsak.

Hva er isgang?

Isgang vil også noen ganger føre til oversvømmelse og forårsake flomskader. Dette kan skje når is i elver brekkes opp på grunn av økt vannføring, eller bare pga. økt temperatur. Isen føres nedover elva og kan avsettes på elvebredder eller stuves opp ved bruer og andre innsnevringer i elveløpet. Oppstuving av is ved innsnevringer i elva kan føre til vannstandsøkning bak oppstuvingen og videre til flom/oversvømmelser selv om vannføringen ikke er spesielt stor.