Revdalsfjellet 2 (Troms og Finnmark, Kåfjord kommune) - NVE

Revdalsfjellet 2 ligger i en vestvendt skråning omtrent 630 m ovenfor Storfjorden, 10 km sør for Jettan på Nordnesfjellet og 10 km nord for Skibotn.

Revdalsfjellet 2. Foto: M.Boehme, NGU

Revdalsfjellet 2. Foto: M.Boehme, NGU

Trykk for større versjon

Volumet er estimert til 5 millioner m³. Bevegelsesmålinger med GPS indikerer bevegelse på 0,5 cm pr år, mens satellittmålinger har registrert bevegelse på nesten 1 cm/år. Revdalsfjellet 2 er av NGU klassifisert i middels til høy fareklasse. Sannsynligheten for et stort fjellskred er vurdert til å ligge mellom 1/1000 og 1/5000 pr år.

Konsekvenser for arealbruk

I utløpsområdet for skred fra Revdalsfjellet 2 og i oppskyllingsområdene for flodbølgen er det restriksjoner på bygging av tiltak i sikkerhetsklasse S3. NVE har dialog med kommunene rundt Lyngenfjorden om oppfølgingen angående arealbruk og sikkerhetskrav.

Oppfølging/tiltak:

NGI har etablert et nytt rammeverk for å beregne flodbølgefaren fra skred ved hjelp av en probabilistisk tilnærming. Dette har blitt brukt ved beregninger av flodbølger fra Revdalsfjellet.

Bevegelsesmålinger vil bli videreført gjennom periodiske bevegelsesmålinger med GPS og gjennom et nasjonalt program for satellittbaserte radarmålinger (SB-InSAR). Det utføres periodiske målinger med bakkebasert radar (GB-InSAR).

Ustabile fjellpartier. Kart: NVE Atlas

Ustabile fjellpartier. Kart: NVE Atlas

Trykk for større versjon

Flodbølger etter fjellskred i Lyngen, juni 2018, NGI Faresoner Revdalsfjellet. Kart: NVE

Faresoner Revdalsfjellet. Kart: NVE

Trykk for større versjon

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Trykk for større versjon

Revdalsfjellet 2. Foto: M.Boehme, NGU

Revdalsfjellet 2. Foto: M.Boehme, NGU

Trykk for større versjon

Decorative map

Map location pin Kart

Ustabile fjellparti og faresoner

Fjellskred